» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

“อีซูซุให้น้ำ…เพื่อชีวิต” และ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2555” ฉลองครบรอบ 55 ปีในไทย คืนกำไรสู่สังคม
TNN : Technologymedia News 12/14/2012


บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในโอกาสฉลองครบรอบ 55 ปี การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยของกลุ่มอีซูซุ ด้วยโครงการ“อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” การจัดสร้างและพัฒนาระบบน้ำดื่มอนามัย ณ สถานศึกษาในถิ่นทุรกันดาร เพื่อร่วมพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตที่ดีสู่เยาวชนไทย พร้อมต่อยอดด้วยกิจกรรมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ โครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ประจำปี พ.ศ. 2555 ในหัวข้อ “น้ำเพื่อชีวิต” ตอกย้ำพันธกิจพัฒนาสังคมไทยเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีโดยผ่านทักษะด้านศิลปะของเยาวชนไทยซึ่งเป็นอนาคตของชาติ

มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด กล่าวว่า ““อีซูซุ” เป็นชื่อของแม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไหลผ่านวิหารอิเสะซึ่งมีอายุเก่าแก่มากกว่า 2,000 ปี วิหารแห่งนี้ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นที่สถิตขององค์สุริยเทพ “อามะ เทราสุ โอมิคามิ” ซึ่งถือเป็นบรรพบุรุษของราชวงศ์ญี่ปุ่น แม่น้ำคือเส้นทางหลักที่ใช้ในการขนส่งสินค้า เพื่อความอยู่ดีกินดีของผู้คน และความเจริญทางเศรษฐกิจ อีซูซุจึงมุ่งมั่นในการพัฒนายานพาหนะที่ไม่เพียงแต่ขนถ่ายสินค้าให้ถึงยังจุดหมาย แต่ต้องขนส่งความสุข ความพอใจ ความเจริญรุ่งเรืองไปยังทุกจุดของประเทศตาม “วิถีอีซูซุ” หรือ “ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา” ดังนั้นในโอกาสครบรอบ 55 ปีการดำเนินธุรกิจอีซูซุ ในประเทศไทย จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งโครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” ซึ่งจะส่งต่อสายน้ำดื่มสะอาดจากอีซูซุไปยังเยาวชนในสถานศึกษาห่างไกล โดยอีซูซุได้ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดวางระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลในโรงเรียนให้เป็นน้ำดื่มที่สะอาด และได้ตามมาตรฐานน้ำดื่มองค์การอนามัยโลกให้กับโรงเรียนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำทั่วทุกภาคของประเทศไทย พร้อมกันนี้อีซูซุยังได้สานต่อแนวคิดนี้ไปยังกิจกรรมประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญในโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2555” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 20 ในหัวข้อ “น้ำเพื่อชีวิต” เพื่อชิงรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” โล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาอีกด้วย”

โครงการ “อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต” เกิดขึ้นจากแนวคิดในการต่อยอดโครงการจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งจากการสำรวจพบว่าโรงเรียนในหลายพื้นที่ของประเทศไทยร้อยละ 50 ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง หรือมีสารปนเปื้อนในน้ำดื่มเกินมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารต่างๆ ในระยะยาว สำหรับโครงการนี้อีซูซุไม่เพียงสนับสนุนด้านกำลังทรัพย์เท่านั้น แต่ยังได้ส่งทีมสนับสนุนในการลงพื้นที่ร่วมสำรวจ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อวางแผนติดตั้งชุดอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาล และจัดสร้างอาคารผลิตน้ำดื่ม พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้ถูกสุขลักษณะ อีกทั้งยังมีเป้าหมายที่จะให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนได้นำความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อใช้เป็นน้ำดื่มสะอาด และดำเนินธุรกิจน้ำดื่มในชุมชน

นอกจากนี้ยังสร้างความต่อเนื่องด้วยการนำหัวข้อ “น้ำเพื่อชีวิต” มาใช้เป็นหัวข้อการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญในโครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์” ประจำปี 2555 ซึ่งได้ดำเนินการมาครบ 20 ปี พร้อมเพิ่มรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” ให้แก่ยอดเยาวชนคนเก่งที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เป็นที่ประทับใจมากถึง 8 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 4 ทีม (รวมทั้งสิ้น 16 คน) เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่เยาวชนให้ก้าวไปสู่จุดใฝ่ฝันได้ไม่ไกลเกินเอื้อม โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี แข่งขันเป็นทีมๆ ละ 2 คน จากระดับการศึกษาและโรงเรียนเดียวกัน (1 คน สามารถสังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น) โดยจะต้องทำการแข่งขันทั้งหมด 2 รอบ ได้แก่ รอบคัดเลือก ซึ่งในปีนี้ใช้หัวข้อ “น้ำเพื่อชีวิต” เพื่อคัดเลือกผลงานที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ และมีองค์ประกอบภาพถูกต้องตามหลักศิลปะเข้าสู่การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยจะต้องทำการแข่งขันแบบสดๆ พร้อมกันอีกครั้ง ในหัวข้อที่กำหนดขึ้นใหม่ และทีมที่มีผลงานสร้างสรรค์โดดเด่นและยอดเยี่ยมจะได้รับรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อเติมแต่งจินตนาการอันก้าวไกล ณ แดนอาทิตย์อุทัย ซึ่งอีซูซุได้คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์โดดเด่นของประเทศญี่ปุ่น พร้อมเยี่ยมชมโรงงานการผลิตรถยนต์อีซูซุที่มีมาตรฐานระดับโลกอีกด้วย และสำหรับทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา ทีมละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 14 รางวัล ระดับการศึกษาละ 7 รางวัล รวม 28 คน และรางวัลทุนการศึกษาพิเศษ “ทุนการศึกษา ทุนละ 20,000 บาท” สำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 20 ทีมด้วย (1 ทุนต่อ 1 ทีม)

เยาวชนที่สนใจสามารถส่งผลงานภาพวาดโปสเตอร์พร้อมคำขวัญตามหัวข้อที่กำหนดลงบนกระดาษขนาด 11½ นิ้ว x 16½ นิ้ว (A3) ต่อ 1 ผลงาน วาดภาพให้เต็มเนื้อที่กระดาษ พร้อมรูปถ่ายและใบสมัครที่มีตราประทับของทางโรงเรียน และลงชื่อรับรองโดยอาจารย์ประจำโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่ทางไปรษณีย์ โดยไม่มีการพับภาพมาที่ ฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 วงเล็บมุมซอง “โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2555” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มกราคม 2556 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2966-2127-9 และติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สถาน ศึกษาประจำจังหวัดทุกแห่ง และโชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ

ที่มา : www.thaipr.net

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved