» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ศูนย์วิจัยภัยพิบัติ NIDA เผยกรุงเทพฯ มีสารก่อมะเร็งในอากาศสูงกว่ามาตรฐานมากกว่า 2 เท่า
TNN : Technologymedia News 5/16/2013


               ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ NIDA เผยกรุงเทพฯ ติดเมืองเสี่ยงรับสารพิษก่อมะเร็งในอากาศลำดับที่ 13 ของเอเชีย จากการตรวจพบสารก่อมะเร็งในฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เกินค่ามาตรฐานกว่า 2 เท่า ระบุประชาชนพื้นที่บริเวณการเคหะชุมชนดินแดง สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย 4 และการไฟฟ้าย่อยธนบุรี เสี่ยงเกิดโรคมะเร็งในปอดสูงสุด จากสาเหตุควันพิษไอเสียจากยานยนต์บนท้องถนน หลังใช้ซอฟต์แวร์ ‘นิบบร้า’ ประเมินความเสี่ยงจากการรับสารก่อมะเร็งจากการสูดดมมลพิษในอากาศ ชี้รัฐบาลควรมีนโยบายลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

               รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA กล่าวว่า จากการทำวิจัยโดยนำข้อมูลตัวอย่างค่าฝุ่นละอองในอากาศที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ของกรมควบคุมมลพิษ จากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง 7 สถานี ได้แก่ การเคหะชุมชนคลองจั่น โรงเรียนนนทรีวิทยา โรงเรียนสิงหราชพิทยาคม การไฟฟ้าย่อยธนบุรี สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย4 การเคหะชุมชนดินแดง และโรงเรียนบดินทรเดชา ตั้งแต่ปี 2549-2552 มาตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงจากสารก่อมะเร็งจากฝุ่นละอองในอากาศโดยเครื่อง shimadzu gcms qp2010 ultra พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความเข้มข้นของสารก่อมะเร็ง PAHs ในฝุ่น PM10 อยู่ที่ระดับ 554 พิโคกรัม หรือเกินค่ามาตรฐานถึง 2.2 เท่า เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานความปลอดภัยของ UK-EPAQS ที่ควรมีไม่เกิน 250 พิโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

                “จากการนำค่าเฉลี่ยระดับความเข้มข้นสารก่อมะเร็งเปรียบเทียบกับเมืองต่างๆ ในเอเชีย จะพบว่า กรุงเทพฯ จัดอยู่ในอันดับ 13 ของเมืองที่ประชาชนมีความเสี่ยงที่ได้รับสารก่อมะเร็งจากฝุ่นละอองในอากาศเกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยเมือง Baoji และเมือง Beijing ของจีน เป็นเมืองที่มีความเสี่ยงได้รับสารก่อมะเร็งในอากาศสูงสุด โดยมีค่าเกินมาตรฐานความปลอดภัยของ UK-EPAQS ถึง 98 เท่า และ 33 เท่า”รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช กล่าว

                สำหรับจุดที่มีค่าความเข้มข้นของสารก่อมะเร็งในอากาศสูงสุดจากจุดตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษทั้ง 7 จุด พบว่า การเคหะชุมชนดินแดงมีค่าเฉลี่ยความเข้มข้นอยู่ที่ 990 พิโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หรือสูงกว่าค่ามาตรฐาน 3.96 เท่า รองลงมาได้แก่ สถานีตำรวจโชคชัย 4 อยู่ที่ 704 พิโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร การไฟฟ้าธนบุรี อยู่ที่ 603 พิโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่ามาตรฐาน 2.8 และ 2.4 ตามลำดับ ขณะที่สภาพอากาศบริเวณโรงเรียนนนทรีวิทยา มีค่าความเข้มข้นของสารก่อมะเร็งเฉลี่ยทั้งปีต่ำสุดที่ 292 พิโคกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยใช้ซอฟต์แวร์ ‘นิบบร้า’ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ NIDA และบริษัทพาราไซแอนติฟิค จำกัด เป็นผู้พัฒนาขึ้น เพื่อประมวลผลหาค่าความเสี่ยงจากการรับสารก่อมะเร็งโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน (PAHs)

               คณะผู้ทำวิจัยฯ ยังได้นำค่าเฉลี่ย PAHs ที่จุดตรวจวัดทั้ง 7 จุดของกรุงเทพฯ มาคำนวณในแบบจำลองการจำแนกสัดส่วนแหล่งกำเนิด พบว่า ร้อยละ 80 ของสารก่อมะเร็งในอากาศของพื้นที่กรุงเทพฯ มีสาเหตุจากไอเสียของยานพาหนะ แม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐได้รณรงค์ให้ผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวปรับเปลี่ยนมาใช้แก๊สโซฮอลล์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อลดมลพิษในอากาศ แต่ค่าเฉลี่ยของสารก่อมะเร็งในอากาศยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณรถยนต์บนท้องถนน ส่งผลให้ความเข้มข้นของสารก่อมะเร็งในอากาศเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย  

กสอ.  เชิญเที่ยวงานอุทยานการเรียนรู้อุตสาหกรรมสนับสนุน 7-31 พฤษภานี้
พร้อมรับคำปรึกษากับกิจกรรมคลินิกอุตสาหกรรม

                กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (สพส.) ชี้อุตสาหกรรมสนับสนุน จัดงานอุทยานการเรียนรู้อุตสาหกรรมสนับสนุน เพื่อเป็นแหล่งรวมความรู้ใหม่ ให้ผู้สนใจได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมไทย โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถชมนิทรรศการ สัมผัสชิ้นงานตัวอย่าง ชมสาธิตการทำงานของเครื่องจักรการผลิต และสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จริงในโรงงานต้นแบบได้ โดยอุทยานฯ จะถูกแบ่งออกเป็น 5 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 ศูนย์เรียนรู้อุตสาหกรรมสนับสนุน สถานีที่ 2 จากแร่เหล็กสู่รถยนต์ สถานีที่ 3 กระบวนการขึ้นรูปโลหะ/ พลาสติก สถานีที่ 4 กระบวนการหล่อ หลอม ชุบแข็ง และสถานีที่ 5 จากเม็ดพลาสติกสู่ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกิจกรรมคลินิกอุตสาหกรรม เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขึ้นค่าแรง 300 บาท โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการคำปรึกษาแนะนำ วินิจฉัยเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาและต้องการความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เช่น การผลิต การตลาด การจัดการ มาตรฐานสินค้า  เงินทุน ฯลฯ
   
                โดยงานอุทยานการเรียนรู้อุตสาหกรรมสนับสนุน จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7-31 พฤษภาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ อาคารพันธมิตรอุตสาหกรรมสนับสนุน สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพฯ สำหรับผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมชมงานดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-367-8414 หรือเข้าไปที่ http://bsid.dip.go.th

SRICHA เผยไตรมาสแรกโกยกำไร 144 ล้านบาท

บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั่น หรือ SRICHA โชว์ผลประกอบการไตรมาสแรกของปี2556 มีกำไรสุทธิ 144 ล้านบาท สร้างรายได้รวม 500 ล้านบาท เจรจางานโครงการใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 17,000 ล้านบาท วงการคาดเข้า SET 100 เร็วๆนี้

                กฤษฎา โพธิสมภรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั่น หรือ SRICHA ผู้เชี่ยวชาญงานรับเหมาก่อสร้างโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (Mechanical Engineering)  กล่าวว่า ผลประกอบการไตรมาส 1/2556 มีรายได้รวม 500 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 144 ล้านบาท โดยมีอัตรากำไรสุทธิหรือเน็ตมาร์จิ้นเท่ากับ 29% และมีกำไรต่อหุ้น (EPS) 45 สตางค์ต่อหุ้น  ซึ่งเป็นผลประกอบการที่ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 4/2555 ซึ่งมีรายได้รวม 569 ล้านบาท และกำไรสุทธิ จำนวน 215 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในช่วงเริ่มต้นของงานก่อสร้างโครงการใหม่ ซึ่งจะค่อยๆทยอยรับรู้รายได้ ทำให้มีรายได้และอัตราการกำไรสุทธิลดลง (ใช้วิธีรับรู้รายได้ตามสัดส่วนของความสำเร็จของงาน) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯมีปริมาณงานในมือ 2,000 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยงานก่อสร้างเครื่องกลในประเทศเป็นส่วนใหญ่ และ ยังมีงานซ่อมบำรุงที่ประเทศมาดากัสการ์อีกด้วย

               นอกจากนี้ บริษัทฯอยู่ระหว่างการเจรจางานโครงการใหม่ๆจำนวนมาก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มูลค่ารวมกว่า 17,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะทยอยทราบผลในช่วงครึ่งปีหลัง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเน้นการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพ และ ส่งมอบงานได้สมบูรณ์แบบ และตรงเวลา

              "ขณะนี้ มีปริมาณงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในต่างประเทศเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในประเทศออสเตรเลีย และทวีปแอฟริกา  ซึ่งมีมูลค่าโครงการสูงกว่าโครงการละ 50,000-200,000 ล้านบาท อาทิ โรงงานเหมืองแร่ โรงกลั่นน้ำมัน ซึ่งโครงการเหล่านี้ ล้วนต้องใช้งานโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ และ งานติดตั้งเครื่องจักรขนาดใหญ่ ซึ่ง SRICHA มีความเชี่ยวชาญ และเป็นพันธมิตรกับบริษัทรับเหมายักษ์ใหญ่ระดับโลก ที่เชี่ยวชาญงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่งทั้งบริษัทฯอเมริกัน และญี่ปุ่น จึงมีความเชื่อมั่นว่า มีโอกาสจะได้รับงานก่อสร้างขนาดใหญ่เช่นกัน"   กฤษฎา กล่าว 
  
เอสเอสไอ แจงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2556 โชว์ EBITDA เป็นบวก 800 ล้านบาท

               บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ว่า  บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 15,626 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากไตรมาส 4/2555  และ ร้อยละ 35 จากงวดเดียวกันของปีก่อน มี EBITDA 1,576 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 329 จากไตรมาส 4/2555  และ ร้อยละ 177 จากงวดเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 868 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากที่มีผลขาดทุนสุทธิ 422 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 7 ล้านบาท ในไตรมาส 4/2555 และไตรมาส 1/2555 ตามลำดับ

               บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 19,949 ล้านบาทสูงสุดเป็นประวัติการณ์รายไตรมาส  เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากไตรมาส 4/2555   และร้อยละ 27 จากงวดเดียวกันของปีก่อน จากขายเหล็กรวม 944  พันตัน ประกอบด้วย 1) เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน 707  พันตัน และ 2) เหล็กแท่งแบนที่ขายบุคคลภายนอก 237 พันตัน  หรือ คิดเป็นร้อยละ 35 จากปริมาณขายเหล็กแท่งแบนทั้งหมด โดยมีต้นทุนขายและให้บริการรวม 20,394 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย มี EBITDA 800 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 778 ล้านบาท หรือขาดทุนสุทธิ  0.03 บาทต่อหุ้น เทียบกับไตรมาส 4/2555  ที่มี EBITDA ติดลบ 2,078 ล้านบาท ผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 3,259 ล้านบาท และ ขาดทุนสุทธิ  0.14 บาทต่อหุ้น

                ในไตรมาส 1/2556 บริษัทฯได้สร้างสถิติใหม่ของการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่ 770 พันตัน ซึ่งคิดเป็นยอดการผลิตสุทธิ 764 พันตัน และมียอดส่งมอบ 707 พันตัน สูงสุดเป็นประวัติการณ์รายไตรมาส อันเป็นผลจากความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นและความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบจากการเชื่อมโยงธุรกิจเหล็กต้นน้ำ

               เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา จะพบว่าผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น จากปริมาณขาย HRC ที่สูงขึ้นและการปรับตัวดีขึ้นของทั้ง HRC Rolling Margin และ Slab Margin แต่งบการเงินรวมยังมีผลขาดทุนอยู่ จากการผลิตของธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่ยังต่ำกว่าจุดคุ้มทุน

               วิน วิริยประไพกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ กล่าวว่า ในไตรมาส 1/2556 กลุ่มบริษัทเอสเอสไอพลิกสถานการณ์กลับมาด้วย ที่เป็นบวก 800 ล้านบาท หลังจากที่ EBITDA ติดลบติดต่อกันมา 7 ไตรมาส นอกจากนี้ เรายังทำสถิติสูงสุดใน 3 ด้านด้วยกัน นั่นคือ รายได้รวมของกลุ่มบริษัทสูงสุด ปริมาณขายสูงสุดและปริมาณการผลิตสูงสุดในธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อน 

                “สำหรับแนวโน้มระยะสั้นในไตรมาส 2/2556 เรามองเห็นปัจจัยลบจากสภาวะตลาดเหล็กชะลอตัวจากผลกระทบของวันหยุดสงกรานต์ในประเทศไทยและการอ่อนตัวลงของราคาเหล็กโลก ในขณะเดียวกันก็มองเห็นปัจจัยบวกจากราคาวัตถุดิบที่อ่อนตัวลงเช่นเดียวกัน และผลผลิตของธุรกิจโรงถลุงเหล็กที่ดีขึ้น การเริ่มใช้งาน PCI ที่โรงถลุงเหล็กจะเป็นก้าวสำคัญ ที่จะทำให้ต้นทุนพลังงานลดลงและมีผลผลิตที่สูงขึ้นต่อไป ส่วยแนวโน้มระยะยาวนั้น เรายังคงมองเห็นความต้องการผลิตภัณฑ์ของเราในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นจากการเติบโตอย่างมั่นคงทางเศรษฐกิจ รวมถึงการขยายตัวของหัวเมืองใหญ่และการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือ อุปทานของสินแร่เหล็กในขณะนี้อยู่ในทิศทางที่เอื้อต่อผู้ผลิตเหล็ก ซึ่งจะนำไปสู่อัตรากำไรที่ดีขึ้น" ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสเอสไอ กล่าว

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved