» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กสอ.โชว์ 2 กลยุทธ์ “ลดต้นทุน” “สร้างนวัตกรรม” สู้วิกฤต “บาทแข็ง”
TNN : Technologymedia News 5/21/2013


                กระทรวงอุตสาหกรรม เผยกลยุทธ์เพื่อช่วยผู้ประกอบการผ่านวิกฤติ “บาทแข็ง” ชู 2 แนวคิด “เร่งลดต้นทุน” “มุ่งสร้างนวัตกรรม” ผ่านโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอันได้แก่ โครงการ บริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุน เป็นการลดต้นทุนรวมในกระบวนการผลิตเพื่อสร้างกำไรสุทธิ และโครงการเพิ่มผลิตภาพอย่างมีนวัตกรรม (EDIPP) โดยนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรม โดยในปี 2556 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมตั้งเป้าการพัฒนาผู้ประกอบการทั้ง 2 โครงการ อีกกว่า 130 ราย ซึ่งผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนการผลิต และนำเอานวัตกรรมมาปรับใช้ในการพัฒนาการผลิต เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสามารถฝ่าฟันวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ให้ได้

                ปัจจุบัน กสอ. เป็นหน่วยงานสำคัญที่ช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมไทยทั่วทั้งประเทศเติบโตอย่างก้าวกระโดด และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของกิจการต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งล่าสุดจากวิกฤตเศรษฐกิจทางด้านค่าเงินบาทแข็ง การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท และต้นทุนวัตถุดิบรวมที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการในประเทศ ทางรัฐบาลจึงเร่งผลักดันนโนบายของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่จะพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถเพิ่มศักยภาพในทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งหวังให้สามารถต่อสู้กับการแข่งขันในตลาดโลกได้แม้ต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ ผ่านโครงการต่าง ๆ กว่า 40 โครงการ โดยเฉพาะสาขา อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ฯลฯ ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะ “บาทแข็ง” ล่าสุดราคาคือ29.429 บาท ต่อ 1ดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งต่ำสุดในรอบ 16 ปี

                วิฑูรย์  สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เผยมุมมองจากวิกฤติการณ์ทางด้านค่าเงินบาทที่แข็งค่ากว่า 29 บาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเป็นการแข็งค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่ต้องส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ ผนวกกับต้นทุนการผลิตด้านแรงงาน ด้านต้นทุนวัตถุดิบรวมที่ขยับสูงขึ้น  โดย  10 อุตสาหกรรม ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะดังกล่าว ได้แก่ 1.รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 3. น้ำมันสำเร็จรูป 4. ยางพารา 5. เม็ดพลาสติก 6. เคมีภัณฑ์ 7. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 8. ผลิตภัณฑ์ยาง 9.อัญมณีและเครื่องประดับ 10. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล ซึ่งกว่า 80 % เป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในการดูแลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งทางรัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงเร่งช่วยเหลือ

                กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้วางนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่าน 2 กลยุทธ์ นั่นคือการพัฒนากระบวนการการผลิตและบริหารต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งที่ปัจจัยการผลิตภายในที่สามารถควบคุมได้ เช่น เงินทุน แรงงาน เครื่องจักร วัตถุดิบหลักของการผลิตและแปรรูป เป็นต้น  เพื่อช่วยลดต้นทุนรวมของกิจการและลดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ อีกทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถในการวางแผน โดยนำเอานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและยกระดับความสามารถด้านการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบภายใต้ 2 โครงการอันได้แก่ โครงการบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุน โดยตั้งแต่ปี 2551 - 2555 สามารถช่วยกิจการกว่า 131 กิจการ ให้ลดต้นทุนรวมได้สูงถึง 468.62 ล้านบาท ส่วนโครงการเพิ่มผลิตภาพอย่างมีนวัตกรรม (EDIPP) สามารถช่วยกิจการกว่า 113 กิจการ มีประสิทธิภาพการผลิตโดยมีมูลค่ากำลังการผลิตเพิ่มขึ้นถึง 1,765 ล้านบาท ให้ลดต้นทุนรวมได้สูงถึง 599.39 ล้านบาท และมูลค่าเพิ่ม(ผลิตภัณฑ์ใหม่) จำนวน 498.31 ล้านบาท และพัฒนาทักษะความรู้ในการวางแผน การจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพแก่ผู้ประกอบการ ผู้บริหารระดับกลาง ที่เคยเข้าร่วมโครงการถึงกว่า 422 คน อย่างไรก็ตามในปี 2556 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมตั้งเป้าการพัฒนาผู้ประกอบการทั้ง 2 โครงการอีกกว่า 130 ราย

                 โสภณ  ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกเหนือจากทั้ง 2 โครงการนี้แล้ว ยังมีโครงการอีกกว่า 40 โครงการของ กสอ.ที่จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กให้มีศักยภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น อาทิ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารต้นทุน (CORE) เพื่อให้ผู้ประกอบการรู้ต้นทุนสินค้าและบริการต่อหน่วย ซึ่งนำไปสู่การวางกลยุทธ์การตลาด การผลิตในการลดต้นทุน และการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                โดยผู้ประกอบการสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาเป็นความคิดรวบยอดและเกิดทักษะด้านการบริหารต้นทุนสินค้าและต่อยอดไปสู่การบริหารการผลิตเพื่อลดต้นทุนสินค้าและบริการอย่างมีประสทธิภาพ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC) โดยทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมองว่าผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ ล้วนแล้วแต่เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของระบบเศรษฐกิจในภาพรวม ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงาน การจัดซื้อวัตถุดิบ โครงการนี้จึงเป็นเสมือน “ประตูทางความคิด” ที่พร้อมเปิดรับความคิดและจุดประกายมุมมองให้แก่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่สนใจจะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหารที่มีศักภาพในอนาคต โครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ SME ด้วยระบบ LEAN โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคคลในองค์กร และการให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อยกระดับความสามารถและเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมอย่างสูงสุด  

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved