» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กนอ. อัดงบกว่า 6 พันล้านบาท สร้างเขื่อนป้องกันนิคมฯ พื้นที่ฟลัดเวย์ กระตุ้นความเชื่อมั่นนักลงทุนไทยและเทศ
TNN : Technologymedia News 5/21/2013


                การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เตรียมอัดงบสร้าง “เขื่อนสำเร็จรูป” ป้องกันน้ำท่วม 5 นิคมเสี่ยงฟลัดเวย์ ตามแผนฉุกเฉินและการเตรียมรับมือกับอุทกภัย เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างรวดเร็ว ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมในกรณีฉุกเฉิน และความรวดเร็วในการจัดการกับปัญหาน้ำท่วม โดย 5 นิคมดังกล่าวได้แก่  นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมบางชัน นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร  

                 อย่างไรก็ตาม กนอ.  ได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนหรือพนังกั้นน้ำแล้วเสร็จกว่า 100% จำนวน 6 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี  ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร เขตประกอบการอุตสาหกรรมบ้านหว้า เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี  ตลอดจนอยู่ระหว่างการการขออนุมัติงบประมาณ อีก 6 นิคมฯ ซึ่งกำหนดแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2556 ได้แก่  นิคมฯลาดกระบัง นิคมฯบางชัน นิคมฯบางปู นิคมฯบางพลี นิคมฯสมุทรสาคร นิคมฯพิจิตร  โดยปัจจุบัน กนอ. ได้วางแผนป้องกันและจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันนิคม เพื่อให้ผู้ประกอบการในนิคมฯ และนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เชื่อมั่นในการกลับมาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย  รวมจำนวน 12 นิคม ด้วยกรอบเงินงบประมาณรวมกว่า 6 พันล้านบาท ซึ่งคาดว่า นิคมอุตสาหกรรม ทั้ง 46 นิคมฯ ในประเทศ ที่มีมูลค่าอุตสาหกรรมรวมกว่า 2.7 ล้านล้านบาท จะมีความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น ในปลายปี 2556 นี้  โดยโครงการการสร้างเขื่อน พนังกั้นน้ำ และคันกั้นน้ำชนิดติดตั้งเร็ว  ดำเนินการก่อสร้างไปบางส่วนแล้วกว่า 60 % และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จภายในปี 2556  ทั้งนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมฯ ได้จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการฯ  โดยมี ฯพณฯ ประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบเงินงบประมาณครั้งที่ 1 เพื่อสนับสนุนโครงการฯ แก่นิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ และสวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำนวนเงินกว่า 1.75 พันล้านบาท ณ ห้องชุณหะวัณ ชั้น 3 กระทรวงอุตสาหกรรม

                วิฑูรย์ สิมะโชคดี  ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากการที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในภาคกลาง ได้ประสบปัญหาน้ำท่วมอย่างรุนแรง เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง มีโรงงานที่ได้รับความเสียหายกว่า 2,000 โรงงาน มีแรงงานกว่า 600,000 คนที่ต้องสูญเสียรายได้  รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 7 แสนล้านบาท การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงวางแนวทางการเตรียมรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อุตสาหกรรมดังกล่าว ดังจะเห็นได้จาก เมื่อปลายปี 2555 ได้มีการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดภาวะเสี่ยงน้ำท่วม เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ กนอ. ได้หนุนการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบเขื่อนป้องกันอุทกภัยนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 6 แห่ง ซึ่งเป็น 6 นิคมอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการเสียหายมากที่สุด อันประกอบด้วย สวนอุตสาหกรรมบางกะดี นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

                 โดยเมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย (กบอ.)  เห็นชอบการคำนวณราคาตามแบบก่อสร้างมาตรฐานของ กนอ. เพื่อกำหนดวงเงินอุดหนุนการดำเนินโครงการปรับปรุงระบบเขื่อนป้องกันอุทกภัย นิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และ เขตประกอบการอุตสาหกรรม ทั้ง 6 แห่ง ข้างต้น ด้วยวงเงินกว่า 3  พันล้านบาท โดยมี  ผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ผวก.กนอ.) เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศฯ และเจ้าหน้าที่ กนอ. ร่วมเป็นคณะทำงานโครงการฯ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมของแบบการก่อสร้างระบบเขื่อนป้องกันอุทกภัย โดยโครงการดังกล่าว ได้รับการอนุมัติวงเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และดำเนินการก่อสร้างเขื่อนหรือพนังกั้นน้ำแล้วเสร็จกว่า 100% ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค)  เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี นิคมอุตสาหกรรมนวนคร นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  และนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร  

                    ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ ยังมีนิคมอุตสาหกรรมอีก 5 แห่ง ที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติวงเงินเพื่อการก่อสร้างเขื่อนและระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมบางชัน นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร และนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ในวงเงินงบประมาณกว่า 3 พันล้านบาท ซึ่งปัจจุบันได้อนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2556 ที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม 2556  โดย กนอ.เห็นความสำคัญของแผนฉุกเฉินและการเตรียมรับมือกับอุทกภัย ตามนโยบายการบริหารจัดการน้ำอย่างรวดเร็ว กนอ. จึงได้วางแผนในการสร้าง คันกั้นน้ำชนิดติดตั้งเร็ว หรือ “เขื่อนสำเร็จรูป”  ตามแผนสำรองฉุกเฉิน GhfHGHHDLF ใน 5 นิคมฯ ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง นิคมอุตสาหกรรมบางชัน นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมบางพลี และนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร แทนการใช้ดินกั้นน้ำหรือกระสอบทรายที่เคยใช้ในการป้องกันน้ำท่วมนิคมฯ ซึ่งไม่สามารถต้านทานต่อกระแสน้ำที่มีปริมาณมากและแรงดันสูงได้ อีกทั้งยังมีความล่าช้าในการติดตั้ง จึงจำเป็นต้องมีการสร้างคันกั้นน้ำชนิดติดตั้งเร็ว  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมในกรณีฉุกเฉิน และความรวดเร็วในการจัดการกับปัญหาน้ำท่วม

                 โดยคันกั้นน้ำชนิดติดตั้งเร็วตามแผนสำรองฉุกเฉินตามข้อกำหนดจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีคุณลักษณะดังนี้  คืสามารถติดตั้งได้รวดเร็ว และทันท่วงที เคลื่อนย้ายได้สะดวก สามารถถอดประกอบได้เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ต้องได้รับมาตรฐานคุฯภาพการใช้งานจากหน่วยงาน USACE (US Army Corps of Engineers) ** สามารถรับแรงดันน้ำในระดับสูงได้ คือป้องกันระดับความสูงของน้ำไม่ต่ำกว่า 1 เมตร จากระดับพื้นดิน มีอัตราการรั่วซึมต่ำ ประหยัดแรงงานคน และกลับมาใช้ใหม่ได้ ความยาวของคันกั้นน้ำชนิดติดตั้งเร็วแต่ละชุด ไม่น้อยกว่า 5 เมตร  โครงสร้างและผนังกั้นน้ำของคันกันน้ำ ต้องมีประสิทธิภาพ แข็งแรง ทนทาน สามารถจัดวางในพื้นที่โค้งงอ 45 องศาถึง 90 องศา อย่างต่อเนื่องไม่มีช่องว่างที่น้ำผ่านได้ และสามารถปรับเพิ่มความยาวหรือปรับให้สั้นลงได้

                กนอ. มีนโยบายในการกำกับดูแลความราบรื่นการประกอบกิจการของผู้ประกอบการโดยเฉพาะการเตรียมแผนป้องการการเกิดอุทกภัย เพื่อให้สามารถป้องกันการเกิดน้ำท่วมอย่างทันท่วงที โดยโครงการการสร้างเขื่อน พนังกั้นน้ำ และคันกั้นน้ำชนิดติดตั้งเร็ว ที่ กนอ. ได้ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้ง รวมจำนวน 12 นิคมฯ ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ด้วยกรอบเงินงบประมาณรวมกว่า 6 พันล้านบาท ที่ดำเนินการก่อสร้างไปบางส่วนแล้วกว่า 60 % และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จภายในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้  อย่างไรก็ตาม กนอ. มั่นใจว่า นิคมอุตสาหกรรม ทั้ง 46 นิคมฯ ในประเทศ ที่มีมูลค่าอุตสาหกรรมรวมกว่า 2.7 ล้านล้านบาท จะมีความพร้อมในการป้องกันน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้น ในปลายปี 2556 นี้   เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่าการลงทุนในประเทศไทยจะไม่ก่อให้ปัญหาภาวะขาดทุนอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอีก เนื่องจากทุกนิคมฯ ได้เตรียมการป้องกันภัยต่างๆ ไว้เป็นอย่างดี  วิฑูรย์ กล่าวสรุป

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved