» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กระทรวงอุตสาหกรรม ยกระดับวิสาหกิจชุมชน อัดกลยุทธ์ 3P ตั้งเป้าเพิ่มกำไรสินค้าขั้นต่ำ 10 %
TNN : Technologymedia News 6/11/2013               กระทรวงอุตสาหกรรม ตอบโจทย์รัฐบาลมุ่งพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผ่านการบริหารจัดการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต รวมถึงการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (DIP CAMP) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมขน (CIMED) และโครงการทายาทธุรกิจ ฯลฯ

               ที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้สานต่อกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีโครงการจำนวนมากที่ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยโครงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (DIP CAMP) แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จ ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่ให้องค์ความรู้ในด้านการออกแบบ การค้นหา การสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนการหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการตลาด

               โดยมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดกว่า 500 ราย ซึ่งแต่ละรายมีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และคาดว่าในปี 2557 จะมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 200 ราย

               วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายเน้นการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานทั้งในระดับนโยบายและปฏิบัติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม และพัฒนาผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน จึงได้พยายามพัฒนาโครงการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความสามารถในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจชุมชน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจฐานรากที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ประกอบกับการพัฒนาประเทศในช่วงที่ผ่านมา ผลของการพัฒนาได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมที่สำคัญ นั่นคือ ช่องว่างของการกระจายรายได้มีแนวโน้มสูงขึ้น กสอ. จึงได้ให้การส่งเสริม สนับสนุน ทั้งวิสาหกิจชุมชนในภาคอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมและราษฎรในพื้นที่ชนบท เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้อุตสาหกรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ราษฎรและเศรษฐกิจชุมชน

               โสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า กสอ. โดยสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ได้มีการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน ให้มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านการบริหารจัดการ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต รวมถึงการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง ยั่งยืน สามารถแข่งขันได้ในตลาดทุกระดับ ด้วยการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป อีกทั้งยังสามารถปรับตัวได้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจยุคปัจจุบันที่ผันแปรไปอย่างรวดเร็วได ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาโครงการและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อวิสาหกิจชุมชนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (DIP CAMP) โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมขน (CIMED) และโครงการทายาทธุรกิจ เป็นต้น

               ด้าน นิสากร จึงเจริญธรรม ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน เป็นหน่วยงานหลักในการนำภูมิปัญญานวัตกรรมการประสานเครือข่ายองค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งดูแลรับผิดชอบในส่วนของผู้ประกอบการภูมิปัญญาท้องถิ่น และงานในระดับชุมชน โดยในปี 2556 ทางสำนักฯ ยังคงสานต่อโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนในภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ตลาดนำการพัฒนา” โดยเน้นเครื่องมือในการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชน 3 ด้าน (3Ps) ด้วยกัน คือ 1. คนหรือผู้ประกอบการ (People) โดยมุ่งเน้นที่การบริหารจัดการผ่านมาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน 2. ผลิตภัณฑ์ (Product) มุ่งเน้นการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าและการจดลิขสิทธิ์ 3. กระบวนการผลิต (Process) ที่มุ่งเน้นหลักการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล การลดปริมาณของเสียอันเกิดจากกระบวนการผลิต รวมถึงการฝึกอาชีพ ซึ่งที่ผ่านมา สำนักฯ ได้สานต่อกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (DIPCAMP) แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ให้องค์ความรู้ในด้านการออกแบบ การค้นหาการสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนการหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ความต้องการตลาด

               ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรม DIPCAMP เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ ซึ่งก่อนที่จะมีการทดสอบออกตลาดจริงนั้น ทางสำนักฯ ก็จะจัดให้มีการนำเสนอผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตราสินค้า รวมถึงการพัฒนาตราสัญลักษณ์ให้สามารถออกสู่ตลาดได้อย่างแข็งแกร่ง สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งที่ผ่านมา มีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดกว่า 500 ราย โดยแต่ละรายมีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 สำหรับในปี 2557 คาดว่าจะมีวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกกว่า 200 รายTags : กระทรวงอุตสาหกรรม • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม • กสอ. • วิสาหกิจชุมชน • ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม • สอช. • CIMED • DIPCAMP  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved