» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ทอท. ครบรอบ 34 ปี แถลงผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 กำไร 7,941.15 ล้านบาท
TNN : Technologymedia News 7/4/2013               บริษัท ท่าอากาศยานไทยจำกัด ( มหาชน) หรือ ทอท. ครบรอบ 34 ปี ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานและผลประกอบการของ ทอท. พร้อมแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนา ทอท. ในอนาคต รวมทั้งนำเสนอเรื่องยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของ ทอท. ในการรองรับ AEC อีกด้วย  โดยมีนาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี ประธานกรรมการ ทอท.เป็นประธานในงาน คาดในปีนี้มีผู้โดยสารกว่า 85 ล้านคน

               ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ กรรมการ ทอท. รักษาการผู้อำนวยการใหญ่  กล่าวว่า ในปัจจุบัน ทอท.เป็นผู้บริหารงานท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) จากสถิติผู้โดยสารและเที่ยวบินในรอบ 8 เดือนของปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 - พฤษภาคม 2556) ณ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง มีจำนวนผู้โดยสารรวม 57.9 ล้านคน ปริมาณเที่ยวบินขึ้น-ลงรวม 370,520 เที่ยวบิน เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ผู้โดยสารและเที่ยวบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.4  และ 15.9 ตามลำดับ ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารที่ใช้บริการ ทสภ. จำนวน 34.3 ล้านคน และเที่ยวบิน 190,172 เที่ยวบิน และสิ้นปีงบประมาณ 2556 ทอท. คาดว่าจะมีผู้โดยสารถึงประมาณ 85 ล้านคน และมีเที่ยวบินกว่า 550,000 เที่ยวบิน เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2555 จะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 13.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19 และเที่ยวบินเพิ่มขึ้นประมาณ 70,000 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ14.5 สำหรับผลการดำเนินงานด้านการเงินในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556) ทอท. มีกำไรสุทธิ 7,941.15 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2555 เป็นจำนวน 4,253.54 ล้านบาท

               ในปีงบประมาณ 2556 ทอท. ได้พัฒนาและปรับปรุงการบริการหลายด้านในท่าอากาศยาน เช่น การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง โดยเชิญสมาคมที่เกี่ยวข้องกับคนพิการให้ข้อแนะนำ รวมทั้งการย้ายจุดการให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Refund) เพื่อให้ผู้โดยสารที่ต้องการติดต่อคืนภาษีได้รับความสะดวกมากขึ้น นอกจากนั้น มีการปรับปรุงห้องน้ำที่ ทดม. และ ทสภ. ให้มีความสวยงามและทันสมัย โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทคอตโต้ ส่วนที่ ทสภ. จะมีการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณส่วนให้บริการผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสารชั้น 4 โดยย้าย Ticket Booth ไปยังบริเวณชั้น 6 ด้านทิศตะวันตก คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2556 ซึ่งจะทำให้มีพื้นที่บริการผู้โดยสารขาออกเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2,000 ตารางเมตร และยังมีการดำเนินการหุ้มเบาะและพนักพิงเก้าอี้โครงเหล็กสำหรับให้บริการผู้ โดยสาร ณ ทสภ. เพิ่มเติมประมาณ 4,000 ที่นั่ง อีกด้วย

               สำหรับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานมีความคืบหน้าเช่นกัน คือ โครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 ระหว่างปีงบประมาณ 2554-2560 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี ประกอบด้วยงานขยายอาคารผู้โดยสารทางด้านทิศตะวันออกพื้นที่ 60,000 ตารางเมตร งานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 พื้นที่ 216,000 ตารางเมตร พร้อมหลุมจอดประชิดอาคาร 28 หลุมจอด งานก่อสร้างส่วนขยายอุโมงค์เชื่อมต่ออาคารผู้โดยสารกับอาคารเทียบเครื่องบิน รองหลังที่ 1 พร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสาร (APM) งานก่อสร้างอาคารที่จอดรถ (ความจุ 1,000 คัน) และสำนักงานสายการบินพื้นที่ 35,000 ตารางเมตร รวมถึงระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวตามโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งคาดว่าจะออกแบบแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2557 โดยที่ปรึกษาจะต้องออกแบบอาคารระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบประปา ระบบน้ำเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาออกแบบงานอาคารและออกแบบงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ภายในเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งขณะนี้ งานต่างๆ ยังเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

               นอกจากการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 ทอท. จะพัฒนา ทดม. เพื่อให้ ทดม. และ ทสภ. ร่วมกันให้บริการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การซ่อมแซม ทดม. เร่งด่วน ได้แก่ งานซ่อมแซมอาคารผู้โดยสารอาคาร 2 อาคาร South Corridor อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 5 และอาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2557 และจะทำให้ ทดม. รองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี จากปัจจุบัน 18.5 ล้านคน นอกจากนั้นยังมีโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ ทดม. เช่น งานซ่อมแซมอาคารผู้โดยสารภายในประเทศหลังเดิมและอาคารเทียบเครื่องบินหมาย เลข 6 งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 อาคารคลังสินค้าหลังเดิม งานออกแบบและขยายอาคารเทียบเครื่องบิน North Corridor   เพื่อรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ เช่น A380 เป็นต้น คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2560 และ ทดม. จะมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 39 ล้านคนต่อปี รองรับเที่ยวบินได้ 44 เที่ยวบินต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นการสร้างศักยภาพให้กับประเทศในการรองรับการขยายตัวทางกิจการขนส่งทางอากาศ รวมทั้งรองรับการเข้าสู่ AEC

               สำหรับการพัฒนาท่าอากาศยานในส่วนภูมิภาค ปัจจุบันมีการดำเนินการที่ท่าอากาศยานภูเก็ต หรือ ทภก. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารจาก 6.5 ล้านคน เป็น 12.5 ล้านคนต่อปี ประกอบด้วยงานเพิ่มทางขับและขยายหลุมจอดอากาศยาน จาก 15 หลุมจอด เป็น 21 หลุมจอด งานก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ งานปรับปรุงอาคารผู้โดยสารปัจจุบันให้รองรับผู้โดยสารภายในประเทศ รวมถึงงานอาคารสนับสนุนและงานระบบสาธารณูปโภคเพื่อรองรับการขยายตัวตามโครงการ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2558 ทางด้านท่าอากาศยานเชียงใหม่ หรือ ทชม. ปัจจุบันมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่และการจัดพื้นที่บริการและประกอบการ ดังนั้น ทอท. จึงได้ส่ง ทชม. เข้าร่วมโครงการจัดอันดับท่าอากาศยาน Airport Service Quality Program หรือ ASQ ของ Airports Council International (ACI) สำหรับท่าอากาศยานที่ให้บริการดีเด่นของโลกในกลุ่มที่มีผู้โดยสารไม่เกิน 5 ล้านคน โดยตั้งเป้าหมายให้ ทชม. ติดอันดับ 1 ใน 5 ภายในปี 2557 นั้น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ACI ได้ประกาศผลการจัดอันดับท่าอากาศยานประจำปี 2555 อย่างเป็นทางการ ซึ่งปรากฏว่า ทชม. ได้อันดับที่ 4 จากท่าอากาศยานที่เข้าร่วมทั้งหมด 37 แห่งที่มีผู้โดยสารไม่เกิน 5 ล้านคนต่อปี  สำหรับท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) ขณะนี้อาคารสถานที่ยังเพียงพอที่รองรับปริมาณการจราจรทางอากาศ และปัจจุบันได้มีสายการบินเปิดทำการบินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น

               จากการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC ในปี 2558 ดร.พงศ์ศักติฐ์ กล่าวว่า ทอท.ได้มีแผนการรองรับการเข้าสู่ AEC โดยวางแนวทางการดำเนินงานภายใต้กรอบ 4 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศ โดยได้มีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานตามที่กล่าวมาแล้ว 2) ด้านการเพิ่มรายได้ โดยจะพัฒนารายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน หรือ Non-aeronautical Revenue 3) ด้านคุณภาพการให้บริการ โดยปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้สอดคล้องกับภาษาและวัฒนธรรมของชาติในอาเซียนมากขึ้น เพื่อมุ่งสู่จุดหมายความเป็นเลิศทางการให้บริการลูกค้า  4) ด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของ ทอท. และมุ่งสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงพร้อมก้าวสู่ AEC ได้อย่างสมบูรณ์

               นอกจากการดำเนินการที่กล่าวมาแล้ว ทอท. ยังได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการเข้าร่วมในโครงการ Airport Carbon Accreditation ของ ACI ซึ่ง ACI ได้ให้การรับรอง ทสภ. ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของ Airport Carbon Accreditation ในระดับที่ 1 Mapping ทุกประการ ซึ่ง ทสภ. ได้ทำการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของท่าอากาศยาน และได้รับการตรวจสอบจากองค์กรอิสระตามมาตรฐาน ISO 14064 รวมถึงได้มีการวางนโยบายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย ทั้งนี้ ทสภ. จัดเป็นท่าอากาศยานแรกของประเทศไทย และท่าอากาศยานอันดับที่ 7 ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการรับรองนี้จาก ACI นอกจากนี้ ทอท. ยังได้ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเสียงจากการดำเนินงานของ ทสภ. สำหรับผู้อาศัยในพื้นที่ NEF มากกว่า 40 ที่ก่อสร้างก่อนปี 2544 ปัจจุบัน ทอท. ได้ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแล้ว 170 อาคาร และจ่ายเงินปรับปรุงอาคารเพื่อลดผลกระทบด้านเสียงไปแล้ว 418 อาคาร สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ NEF 30-40 ทอท. ได้จ่ายเงินค่าปรับปรุงอาคารแล้ว 13,272 อาคาร  นอกจากนั้นยังได้จ่ายค่าชดเชยเพื่อปรับปรุงสถานที่อ่อนไหวต่อผลกระทบด้านเสียง ได้แก่ สถานศึกษา สถานพยาบาล และศาสนสถาน รวมแล้ว 21 แห่ง ซึ่งรวมเงินชดเชยผลกระทบทางเสียงที่ ทอท. จ่ายแล้วรวมทั้งสิ้น 4,081,183,118.54 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2556)

               ดร.พงศ์ศักติฐ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ตลอดระยะเวลา 34 ปีแห่งการดำเนินงาน ทอท. ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาท่าอากาศยานที่รับผิดชอบให้สามารถสนับสนุน กิจการขนส่งทางอากาศของประเทศ และ ทอท. มีความภูมิใจที่ได้มีส่วนในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างความเจริญให้กับสังคมไทยTags : ท่าอากาศยานไทย • ทอท. • วิสัยทัศน์ • ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานดอนเมือง • ท่าอากาศยานเชียงใหม่ • ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย • ท่าอากาศยานภูเก็ต • ท่าอากาศยานหาดใหญ่ • ผู้โดยสาร • เที่ยวบิน • Ticket Booth • อาคารผู้โดยสารอาคาร  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved