» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สจล. เปิดตัววิศวกรระบบรางหัวกะทิกลุ่มแรกของประเทศ นำเครื่อง “Phased Array Ultrasonic” ทดลองตรวจรางรถไฟสถานีพระจอมเกล้า
TNN : Technologymedia News 7/17/2013


                สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  เปิดห้องเรียนวิศวกรรมขนส่งทางราง ขนนักศึกษาวิศวกรรมระบบรางกลุ่มแรกของประเทศไทย ทดลองตรวจคุณรางรถไฟ สถานีพระจอมเกล้าลาดกระบัง ด้วยเครื่อง “Phased Array Ultrasonic” โดยนักศึกษาผ่านการคัดกรองจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาระดับหัวกะทิทั่วประเทศกว่า 2,000 คน และคัดเลือกให้เข้าเรียนเพียง 50 คน เข้าศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง

                โดยนักศึกษาจะได้ศึกษาตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง องค์ประกอบและการออกแบบระบบรางรถไฟ ระบบขับเคลื่อน ต่างๆ ของรถไฟ การควบคุมและติดตามการเดินรถไฟ การตรวจรอยร้าวของรางรถไฟแบบไม่ทำลายราง ศึกษาพฤติกรรมการสั่นสะเทือนของระบบราง และการส่งสัญญาณ เพื่อควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทางระบบราง จะเห็นได้ถึงการบูรณาการพื้นฐาน วิศวกรรมหลายแขนงใช้พื้นฐานวิศวกรรมหลายแขนง  อาทิ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า จะนำไปใช้ในส่วนของระบบการเคลื่อนที่ของรถไฟวิศวกรรมไฟฟ้า นำไปใช้ในการพัฒนาการควบคุมการเดินรถ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์โดยหลักสูตรสอนให้นักศึกษาได้รู้จักการบูรณาการจากเนื้อหาในหนังสือมาเพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง ถือเป็นการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามหลักพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยคาดว่าในปี 2562 สจล. จะสามารถผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบรางไม่ต่ำกว่า 240 คน

                ศาสตราจารย์ ดร. ถวิล พึ่งมา อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  กล่าวว่า ปัจจุบันเส้นทางเดินรถไฟในประเทศไทย มีเส้นทางสายหลัก 5 สาย ได้แก่ สายเหนือ  ระยะทาง 1,208 กิโลเมตร สายตะวันออกเฉียงเหนือ  ระยะทาง 1,545 กิโลเมตร สายใต้  ระยะทาง 4,758 กิโลเมตร สายตะวันออก  ระยะทาง 703 กิโลเมตร และสายแม่กลอง 64 กิโลเมตร  รวมทั้งประเทศไทยเป็นระยะทาง 8,278 กิโลเมตร  โดยระบบรถไฟดังกล่าวเปิดบริการมายาวนานกว่า 100 ปี และได้การซ่อมบำรุงรางรถไฟอยู่เป็นประจำปัจจุบันรางรถไฟในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบรถไฟของประเทศไทยเป็นรางเดี่ยว เมื่อรถไฟสวนทางกันจะต้องรอสลับราง ซึ่งเป็นข้อเสียประการหนึ่งของระบบขนส่งทางราง ทำให้การเดินทางเกิดการล่าช้า และไม่สามารถคำนวณเวลาการเดินรถได้อย่างแม่นยำ อีกทั้งปัจจุบันประเทศไทยมีรถตรวจสภาพรางพิเศษ EM80 ซึ่งมีเพียงคันเดียวในประเทศ สำหรับวิ่งทดสอบรางรถไฟกว่า 8,278 กิโลเมตร ซึ่งทำให้การตรวจสอบรางทั้งหมด มีโอกาสเกิดการคาดเคลื่อนและต้องใช้ระยะเวลานานในการตรวจสอบ

                ขณะนี้เทคโนโลยีที่ใช้ในด้านระบบขนส่งทางรางทั่วโลก มักจะเป็นระบบรถไฟความเร็วสูงที่ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าและพลังแม่เหล็ก มีความเร็วในการเดินรถ ตั้งแต่ 200 – 350 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยประเทศที่มีการเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูง ส่วนใหญ่เป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก อาทิ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมนี จีน เกาหลีใต้ ฯลฯ และในอนาคตเทคโนโลยีระบบรางรถไฟที่กำลังจะมีการนำมาใช้ คือ รถไฟความเร็วสูงที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไอพ่นเหมือนกับที่ใช้ในเครื่องบิน ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยลดต้นทุนในการติดตั้งระบบสายส่งไฟฟ้าไปยังตัวรถไฟได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีแมคเนติกเลวิเทชั่น หรือแมคเลฟ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่พัฒนามาจากพลังแม่เหล็ก

                สำหรับประเทศไทยในอนาคตมีโครงการที่ภาครัฐกระตุ้นให้เกิดขึ้นได้แก่ รถไฟรางคู่ทั่วประเทศ รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูง ซึ่งในระบบรถไฟรางคู่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจะช่วยทำให้ระบบการขนส่งทางรางของไทยมีประสิทธิภาพในการเดินรถมากขึ้น และแก้ปัญหาในเรื่องของระยะเวลาในการขนส่งได้

                อย่างไรก็ตามการพัฒนาระบบรถไฟดังกล่าวประเทศไทยยังขาดบุคลากรเฉพาะทางจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ภาคการศึกษาต้องสร้างบุคคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง สจล. ในฐานะของสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย จึงได้ เปิดสอนหลักสูตร วิศวกรรมขนส่งทางราง เป็นปีแรกในปีการศึกษา 2556 โดยได้คัดกรองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาระดับหัวกะทิทั่วประเทศกว่า 2,000 คน และคัดเลือกให้เข้าเรียนเพียง 50 คน  โดยคาดว่าใน ปี 2562 สจล. จะสามารถผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบรางไม่ต่ำกว่า 240 คน

                ด้าน ดร.ณัฐวุฒิ หลิ่วพิริยะวงศ์ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางราง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางรางว่า นักศึกษาจะได้ศึกษาตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง องค์ประกอบและการออกแบบระบบรางรถไฟ การตัดทางรถไฟ การซ่อมบำรุงรถไฟ หน้าที่และการทำงานของระบบต่างๆ ของรถไฟการวิเคราะห์แรงต้านและการใช้พลังงานของรถไฟ การสร้างและซ่อมบำรุงรางรถไฟการควบคุมการจราจรของรถไฟและระบบการส่งสัญญาณ หรือที่เรียกว่า ระบบอาณัติสัญญาณ (RAIL SIGNALING)การวางแผนงานระบบขนส่งทางราง ซึ่งใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ด้วย การวิเคราะห์ความปลอดภัยของการเดินรถไฟและรางรถไฟ การคาดคะเนการสึกหรอของระบบรถไฟและรางรถไฟ เพื่อให้สามารถซ่อมบำรุงระบบได้ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้น การวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมขนส่งทางราง  รวมไปถึงระบบรถไฟความเร็วสูงที่กำลังมีการเร่งพัฒนากันอย่างมากด้วย ซึ่งองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านี้ จะใช้พื้นฐานวิศวกรรมหลายแขนง อาทิ ด้านวิศวกรรมเครื่องกล จะนำไปใช้ในส่วนของระบบการเคลื่อนที่ของรถไฟวิศวกรรมไฟฟ้า นำไปใช้ในการพัฒนาการควบคุมการเดินรถ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตและพัฒนาเครื่องจักร เครื่องซ่อมบำรุง และวิศวกรรมโยธา เพื่อการออกแบบวางผังเมืองและเส้นทางเดินรถไฟ ฯลฯ ทั้งนี้ หลักสูตรได้แบ่งเป็นการเรียนระดับขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรมในช่วง 2 ปีการศึกษาแรก และในอีก 32 ปีการศึกษาถัดไป จะเน้นเนื้อหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางรางโดยตรง

                นอกจากเนื้อหาทางด้านทฤษฎีต่างๆ แล้ว โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางราง ของ สจล. ยังเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ในห้องเรียนมาเชื่อมโยงกับภาคปฏิบัติ สามารถคิดวิเคราะห์และนำความรู้มาประยุกต์เพื่อการปฏิบัติงานจริงได้ โดยมีวิชาที่ต้องทำการทดลองและปฏิบัติจริงในห้องทดลองเป็นจำนวนกว่า 13 วิชา หรือคิดเป็น 25% ของเนื้อหาวิชาเรียนทั้งหมดในหลักสูตรนี้ และข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งของนักศึกษา สจล. คือการที่มีรถไฟตัดผ่านกลางสถาบันและมีสถานีรถไฟภายในสจล.ถึง 2 สถานี ทำให้นักศึกษาได้เห็นถึงการปฏิบัติงานภาคสนามของจริง สามารถเรียนรู้ได้ในสถานที่จริง ได้เห็นรูปแบบของปัญหาและการแก้ไขปัญหาจริง โดยสิ่งต่างๆจะทำให้บัณฑิตของ สจล. ที่จบออกไปนั้น สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีอย่างไรก็ตามเครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ก็มีความทันสมัยและเป็นอุปกรณ์ที่หน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับระบบขนส่งทางรางใช้อยู่จริงด้วย อาทิ เครื่องมือตรวจวัดรอยร้าวในรางรถไฟด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Phased Array Ultrasonic เป็นเครื่องที่ใช้ตรวจสอบรอยร้าวในรางรถไฟด้วยคลื่น Ultrasonic ซึ่งมีความปลอดภัยและรวดเร็วในการตรวจสอบ สามารถแสดงผลได้ชัดเจนและแม่นยำด้วย โดยจะแสดงผลผ่านหน้าจอในรูปแบบของภาพคลื่นความถี่และตัวเลข และการศึกษาการทำงานของ AC/DC motor เพื่อให้เข้าใจการขับเคลื่อนของรถไฟฟ้าเป็นต้น รวมถึง สจล. ยังมีความร่วมมือกับ หน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมรถไฟ อาทิ  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) จึงทำให้ นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสูงสุด

                ด้านตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1  กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางรางว่า  จะเน้นการเรียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาด้านรถไฟ การตรวจสอบคุณภาพและการซ่อมบำรุงรางรถไฟ ฯลฯ ซึ่งต้องมีการสอนเนื้อหาในห้องเรียนก่อนเพื่อให้รู้ถึงองค์ประกอบและส่วนต่างๆ เกี่ยวกับรางรถไฟ รวมไปถึงสอนให้รู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบและซ่อมบำรุงรางรถไฟด้วย จากนั้นอาจารย์จึงได้นำอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนภาคปฏิบัติมาสาธิตให้เห็นถึงวิธีการใช้งาน พร้อมกับให้นักศึกษาได้ทดลองใช้อุปกรณ์นั้นๆ ในห้องปฏิบัติการหรือห้องทดลอง และพานักศึกษาไปลงพื้นที่ที่รางรถไฟ ซึ่งอยู่ภายในสถาบัน โดยตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนวิชานี้ คือ “Phased Array Ultrasonic”ซึ่งการเรียนด้วยเครื่องนี้จะต้องเรียนรู้ถึงวิธีการและกระบวนการในการทดสอบ รวมไปถึงจะต้องศึกษาถึงวิธีการอ่านผลและค่าทางตัวเลข พร้อมกับนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผลทางเทคนิคอื่นๆ ด้วย

                ปัจจุบันเครื่อง “Phased Array Ultrasonic” เป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพรางรถไฟ ซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะถูกพัฒนาให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้เหมาะสมแก่การทำงานภาคสนามยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม อีก 4 ปี ข้างหน้าเมื่อจบการศึกษาตั้งเป้าว่าจะนำความรู้ดังกล่าวมาพัฒนา ระบบรถไฟของประเทศไทย ตลอดจนถ้ามีโอกาสจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก เพื่อหวังว่าจะนำความรู้ดังกล่าวมาถ่ายทอดให้รุ่นน้องต่อๆ ไป

                “การเรียนในห้องเรียนภาคทฤษฎีเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางรางของ สจล. เท่านั้น และสิ่งที่สำคัญในการเรียนสาขาวิชานี้คือ ต้องสามารถปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งความรู้ในวิชาต่างๆ ที่ได้เรียนไปนี้จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาโครงสร้างระบบขนส่งของประเทศได้ อาทิ การพัฒนารางรถไฟ หัวรถไฟ ระบบจราจรของรถไฟ ให้มีความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการทั้งขนส่งมวลชนและขนส่งสินค้า และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านการลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้าและประหยัดพลังงานด้วย ดังนั้นหลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางรางของสจล. จึงเป็นการสอนให้นักศึกษาได้รู้จักการบูรณาการจากเนื้อหาในหนังสือมาประยุกต์ใช้งานได้จริง ถือเป็นการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ ตรงตามหลักพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง” ดร.ณัฐวุฒิ กล่าวสรุปTags :  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง • วิศวกรรมขนส่งทางราง • ประเทศไทย • รางรถไฟ • Phased Array Ultrasonic • นักศึกษา • โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง • ระบบขับเคลื่อน • วิศวกรรมหลายแขนง • สัญญาณ • วิศวกรรมไฟฟ้า • รถไฟรางคู่ • รถไฟความเร็วสูง • ประธานหลักสูตรวิศวกรรมขนส่งทางราง • ระบบอาณัติสัญญาณ  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved