» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

โครงการ“ด้วยเกล้า...ด้วยข้าว” Rice For The King” ส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องข้าวไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
TNN : Technologymedia News 8/9/2013


โครงการ“ด้วยเกล้า...ด้วยข้าว” Rice For The King” ส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องข้าวไทยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง   


                
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา (กลาง) ประธานในการแถลงข่าวโครงการ “ด้วยเกล้า...ด้วยข้าว: Rice For The King” ร่วมด้วย  วรวัฒน์ บุญหลาย (ที่ 6จากซ้าย)  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด เอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย)  กรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ณ มูลนิธิชัยพัฒนา

                เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ  บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทีวีไดเร็ค จำกัด(มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานผู้สนับสนุน แถลงข่าวโครงการ “ด้วยเกล้า...ด้วยข้าว: Rice For The King” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา   เป็นประธานในการแถลงข่าว ร่วมด้วย วรวัฒน์ บุญหลาย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด เอี่ยมศรี บุญหชัยรัตน์ กรรมการผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ มูลนิธิชัยพัฒนา

                 โครงการ “ด้วยเกล้า...ด้วยข้าว” Rice For The King”  ถือกำเนิดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  86 พรรษา 5 ธันวาคม 2556 โดยนำเสนอปรัชญาและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องข้าว รวมถึงเผยแพร่เรื่องราวความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์   มาดำเนินรอยตามและสัมฤทธิ์ผล   ตลอดจนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและระดมพลังองค์กรต่างๆ ให้ร่วมกันขับเคลื่อนองค์ความรู้เรื่องข้าวและนำโครงการไปต่อยอด  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของข้าวไทย ทั้งต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

                 โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองทัพบก กองทัพเรือ  กองทัพอากาศ บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย)  จำกัด  ข้าวตราเรดแอนท์  บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน)   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด   บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ NBC และหน่วยงานผู้สนับสนุน โดยจะนำรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย จากการจัดกิจกรรมและจากการจำหน่ายข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์  100 % “ตราเรดแอนท์”  ทูลเกล้าฯ ถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระราชกุศล สมทบมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

                ในส่วนของ NBC ซึ่งทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ จะจัดกิจกรรมต่างๆ   ประกอบด้วย การจัดทำสารคดี ด้วยเกล้า..ด้วยข้าว ที่รวบรวมองค์ความรู้เรื่องข้าวไทย ประเพณี วัฒนธรรมข้าว  การค้า-การขาย นวัตกรรมจากข้าว อย่างครบวงจรความยาว 20 ตอน   โดยจะเผยแพร่ผ่านทาง เนชั่น แชนแนล  รวมทั้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของโครงการฯ และกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางสื่อในเครือ เนชั่น กรุ๊ป  ทั้งรายการโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ ในระหว่างวันที่ 12 สิงหาคม –  วันที่ 5  ธันวาคม 2556  ตลอดจนการจัดจำหน่ายข้าวสารหอมมะลิอินทรีย์คัดพิเศษ 100 %  ผ่าน ทีวีไดเร็ค Call Center    

                ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนาและประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  กล่าวว่า โครงการด้วยเกล้า..ด้วยข้าว แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที่เข้มแข็งของทุกภาคส่วน ทั้งความร่วมมือของกองทัพ และบริษัทเอกชน  ที่ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดี และเป็นแนวทางการพัฒนาที่ถูกต้อง ทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของการดำเนินงานของ มูลนิธิชัยพัฒนา  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาอื่นๆ  เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจ และสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้  

                สำหรับผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนโครงการ สามารถซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์   ได้ ทาง ทีวีไดเร็ค  หรือ ที่ โฮม เฟรช มาร์ท   กูร์เมต์ มาร์เก็ต  และ ท๊อปส์ มาร์เก็ต  ทุกสาขา  รวมทั้งร้านค้าสวัสดิการของทั้ง 3 เหล่าทัพ   หรือ สมทบเงินเข้าร่วมโครงการ  ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม ประเภทบัญชีออมทรัพย์  เลขที่บัญชี 001-5-78518-2  Tags : มูลนิธิชัยพัฒนา • มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ • เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) • ทีวีไดเร็ค • ไปรษณีย์ไทย • เนชั่น บรอดแคสติ้ง • ด้วยเกล้า...ด้วยข้าว: Rice For The King” • เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว • ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล • วรวัฒน์ บุญหลาย • “ตราเรดแอนท์”

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved