» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

วช. จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 ในวันที่ 23-27 ส.ค. โชว์ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ได้จริงกว่า 600 ผลงาน
TNN : Technologymedia News 8/23/2013

ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

วช. จัดงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 ในวันที่ 23-27 ส.ค. โชว์ผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ได้จริงกว่า 600 ผลงาน


                สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับเครือข่ายภาคระบบวิจัยทั่วประเทศจัดงาน
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556” ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2556ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานที่มีศักยภาพสามารถนำไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์จากทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 600 ผลงาน                 
                                                

                ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต (วช.) กล่าวว่า การจัดมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 8 แล้วโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายภาคีระบบวิจัยทั่วประเทศทั้งจากภาครัฐและเอกชนกว่า 100 หน่วยงาน นำผลงานวิจัยกว่า 600 ผลงานมานำเสนอ ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน” โดยในปีนี้ทาง

                วช.ไม่ได้มุ่งเน้นแต่งานวิจัยที่มุ่งประโยชน์เพื่อเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่มุ่งงานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่างานวิจัยเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถมาชม และนำไปพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ ภายในงานจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนของการประชุมและสัมมนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทั้งกลุ่มใหญ่ กลุ่มขนาดกลางและกลุ่มย่อยเฉพาะเรื่อง ซึ่งเปิดโอกาสให้กับนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น การสัมมนาบทเรียนจากโครงการพระราชดำริสอนให้เรานำมาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง การสร้างผู้ประกอบรายใหม่ที่อิงผลจากการวิจัยและพัฒนา การบูรณาการงานวิจัย เพื่ออนาคตยางไทยมั่นคง งานวิจัยมุ่งเป้าระบบราง เป้าหมายและความท้าทาย การวิเคราะห์โครงสร้างราคาน้ำมัน การนำเข้าน้ำมันดิบและการส่งผ่านทางราคาน้ำมันของไทย ความท้าทายและแนวโน้มของนวตกรรมการวิจัยเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน การวิจัยกับการขับเคลื่อนนโยบายแห่งรัฐในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2558 และการสัมมนาทางวิชาการระหว่างไทย-อินเดีย ครั้งที่ 7 (NRCT-ICSSR) เป็นต้น

                เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการวิจัย จะนำเสนอผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาในที่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ 5 กลุ่มเรื่องได้แก่ งานวิจัยพื้นฐาน งานวิจัยประยุกต์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม งานวิจัยเชิงประยุกต์ด้านธรรมาภิบาลและคอร์รัปชั่น งานวิจัยประยุกต์ด้านเศรษฐกิจและงานวิจัยเชิงประยุกต์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาเรื่องการกำจัดแมลงในข้าว จะมีงานวิจัยเทคโนโลยีทางเลือกแบบไม่ต้องใช้สารเคมีในการกำจัดมอดในข้าวแต่ ใช้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุแทน เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถฆ่ามอดให้ตายได้ภายใน 2 วินาทีแถมยังช่วยลดความชื้นในข้าวได้อีกด้วย งานวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับมันสำปะหลังของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์หยอดข้าวอัตโนมัติ งานวิจัยด้านยางพารา ซึ่งเป็นงานวิจัยแบบพุ่งเป้า การวิจัยการเสริมกำลังผนังก่ออิฐสำหรับอาคารเพื่อต้านแผ่นดินไหว ที่สามารถนำไปใช้กับโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยงภัยรวมถึงการนำเสนอผลงานวิจัย ที่ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับโลกอย่างเช่น ข้าววรางกูร วัสดุห้ามเลือดที่ทำจากข้าวไทย ที่ช่วยลดการนำเข้าวัสดุห้ามเลือดในการผ่าตัดจากต่างประเทศ ห้ามเลือดได้เร็วกว่า ที่สำคัญราคาถูกกว่าถึง 3 เท่า นวัตกรรมเครื่องตรวจความเสี่ยงโรคสมองขาดเลือดแบบเข้าถึงชุมชนที่ผู้ชมสามารถเข้าร่วมทดสอบได้ การสาธิตการเลี้ยงหนอนนกและการแปรรูปหนอนนกเพื่อสร้างรายได้ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นวัตกรรมเครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบอัตโนมัติเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนสำหรับชุมชน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

                การใช้อากาศยานไร้นักบินในการสำรวจพื้นที่และการเจริญเติบโตของพืช จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี การพัฒนาสุกรพ่อพันธุ์สุดท้าย :สุกรพันธุ์ปากช่อง 5 โครงการขยายพันธุ์ชะมดเช็ดในโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น

                “ที่สำคัญ การจัดงานมหกรรมงานวิจัยวิทยาศาสตร์ในปีนี้ยังเป็นปีแรกที่จะมีการนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัยของเครือข่ายองค์กรบริหาร งานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.)หรือ หน่วยงานวิจัยที่สำคัญของไทย ที่ประกอบด้วย วช. และ 6 ส.คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ(สทน.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(สวก.)” ศ.นพ. สุทธิพร กล่าว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-539-3128 หรือลงทะเบียนเข้าฟังการประชุมและสัมมนาล่วงหน้าได้ที่ www. www.researchexpo.nrct.go.th ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2556Tags : ศ.นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ • คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ • วช. • มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 • Thailand Research Expo 2013 • โครงการพระราชดำริ • ประชาคมอาเซียน • หุ่นยนต์หยอดข้าวอัตโนมัติ • แผ่นดินไหว

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved