» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กสอ. โชว์แนวทางลดการใช้แก๊ส LPG ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศได้กว่า 50%
TNN : Technologymedia News 9/10/2013

                กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โชว์แนวทางลดต้นทุนแก๊ส LPG แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  ในภาวะแก๊ส LPG ราคาสูงขึ้น  เปิดตัวอย่างโรงงานบิทไว้ส์ ที่ประสบผลสำเร็จในการผลิต  ลดปริมาณการใช้แก๊สรวมได้กว่า  50%  ด้วยการใช้นวัตกรรมในการผลิต อาทิ Gas Saver อุปกรณ์ที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองของแก๊ส LPG  เครื่องพ่นสีนวัตกรรมใหม่เพื่อให้ประหยัดเวลาในการทำงานและได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 50% เทคนิคการใช้สีพ่นชนิดใหม่ที่แห้งเร็วและใช้อุณหภูมิในการอบสีต่ำลง  รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการผลิตให้ใช้พลังงานเชื้อเพลิงหรือแก๊ส LPG อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

                สำหรับอุตสาหกรรมที่มีการใช้แก๊ส LPG เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้า ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเซรามิก อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยอุตสาหกรรมสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย มีมูลค่ากว่า 19%  ปัจจุบันปัญหาเชื้อเพลิงราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อต้นทุน    การผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมไทยที่ปรับตัวสูงขึ้น 2-5% ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการดำเนินอุตสาหกรรม รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนในทุกๆด้านให้มีประสิทธิภาพ ผ่านโครงการต่างๆ รวมถึงผ่านโครงการการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม  (Total Energy Management : TEM ) ซึ่งมีผลทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้กว่า 50%

                โสภณ ผลประสิทธิ์  อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่า ปัญหาด้านพลังงานเชื้อเพลิงราคาสูงขึ้น ถือเป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งในการผลิตของภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SME) ที่มีการใช้ปริมาณพลังงานเชื้อเพลิงเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิต  ซึ่งมีผลทำให้ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการเพิ่มสูงขึ้นโดยพลังงานเชื้อเพลิงที่ภาคอุตสาหกรรมใช้ส่วนใหญ่ คือ แก๊สปิโตรเลียมเหลว หรือ แก๊ส LPG (Liquefied Petroleum Gas7)หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าแก๊สหุงต้ม ซึ่งเป็นแก๊สที่นิยมใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือนและกิจการอุตสาหกรรม เนื่องจากมีราคาถูกกว่าน้ำมันเชื้อเพลิง โดยโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตจะมีการใช้แก๊ส LPG เกินกว่า 100 กิโลกรัม/วัน และเมื่อแก๊ส LPG มีราคาสูงขึ้นตามนโยบายราคาลอยตัวของภาครัฐ จึงส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านี้ โดยราคาของแก๊ส LPG สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เป็นราคาที่อ้างอิงกับตลาดโลกที่ 28.07 บาท/กิโลกรัม  ซึ่งที่ผ่านมามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกเดือน แต่ยังคงควบคุมราคาไว้ให้ไม่เกิน 30.13 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

                โสภณ กล่าวต่อไปว่า ประเทศไทยมีการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าส่งออกอันดับ 1 ด้วยมูลค่าการส่งออก 45,007.83 ล้านเหรียญสหรัฐ (ข้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร) หรือคิดเป็น 19.6% ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดซึ่งสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตในประเทศไทยได้รับการยอมรับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพกว่าประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศที่มีตัวเลขมูลค่าการผลิตเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 30% ต่อปี ตามปริมาณความต้องการสินค้าตามฤดูกาลของผู้บริโภค (ที่มา : สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : EEI ) และจากข้อมูลปี 2556 ประเทศไทยมีจำนวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รายเล็ก 1,359 ราย และส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของผู้ประกอบการที่ถือสัญชาติไทยกว่า 90 % อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์แก๊ส LPG ราคาสูงขึ้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงมีหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงให้คำแนะนำในการพัฒนากระบวนการผลิตที่ใช้แก๊ส LPG ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย

                ด้าน สมยศ กีรติชีวนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บิทไว้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัท (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการผลิตเครื่องปรับอากาศภายใต้แบรนด์ทาซากิ (Tasaki) รวมถึงการทำหน้าที่เป็น OEM (Original Equipment Manufacturer) หรือการรับจ้างผลิตสินค้าให้กับแบรนด์ต่าง ๆ ตามแบบที่ลูกค้ากำหนดและ ODM (Original Design Manufacturer) หรือการผลิตที่มีการพัฒนารูปแบบสินค้าเองและนำสินค้าเหล่านั้นไปเสนอขายให้กับลูกค้า ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ด้วยดีไซน์ โดยบริษัทฯ ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปยังตลาดทั่วโลกทั้งตลาดอาเซียน เอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกาใต้ กว่า 50% และอีก 30% เป็นของ ODM ภายในประเทศและผลิตภายใต้แบรนด์ Tasaki 20% โดยในกระบวนการผลิตที่มีการใช้แก๊ส LPG คือ กระบวนการพ่นสีและอบสี และกระบวนการเชื่อมท่อทองแดงที่เป็นส่วนประกอบหลักของเครื่องปรับอากาศ ทำให้อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากการขึ้นราคาของแก๊ส LPG

                สำหรับแนวทางการพัฒนากระบวนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงหรือแก๊ส LPG ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการให้คำปรึกษา และแนวทางในการปรับปรุงโรงงาน เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ รวมถึงกระบวนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพผ่าน 2 ขั้นตอนการผลิตที่ใช้แก๊ส LPG มากที่สุด ดังนี้  คือ  1.) การพ่นสีและอบสี ได้มีการปรับปรุงรูปแบบเครื่องจักรที่จากเดิมสามารถพ่นและอบสีส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศได้เพียง 1 ชิ้น/ครั้งให้เพิ่มเป็น 2-4 ชิ้นต่อครั้ง ทำให้ประหยัดเวลาในกระบวนการดังกล่าวได้ถึง 50-75%  โดยเฉพาะกระบวนการอบสี ที่ต้องใช้ความร้อนจากพลังงานเชื้อเพลิงในปริมาณมาก รวมถึงการเปลี่ยนวัสดุสีที่ใช้ในการพ่นให้มีคุณสมบัติแห้งเร็วขึ้น ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าเดิม จาก 200 องศาเซลเซียสเป็น 180 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้สามารถประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงแก๊ส LPG ได้ถึง 20%

                นอกจากนี้ในกระบวนการล้างไขมันที่เดิมต้องใช้พลังงานในการอุ่นสารเคมีสำหรับล้างให้ได้ 60 องศาเซลเซียส เป็นสารที่เป็น BIO TECHNOLOGY เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ต้องใช้พลังงาน และไม่มีของเสียจากกระบวนการ ทั้งนี้เมื่อรวมการปรับปรุงทั้งสามอย่างเข้าด้วยกัน ทำให้บริษัทสามารถลดการใช้ LPG ได้ถึง 50% 2.) กระบวนการเชื่อมท่อทองแดง บริษัทฯ ได้ใช้นวัตกรรมใหม่ที่เรียกว่า Gas Saver หรืออุปกรณ์ช่วยประหยัดแก๊สที่นำไปติดตั้งในกระบวนการเชื่อมท่อทั้งหมด ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้จะช่วยการลดการสูญเสียพลังงานระหว่างการรอคอยในกระบวนการ และช่วยให้ไฟจุดติดได้เร็วขึ้นเมื่อเริ่มใช้งานใหม่อีกครั้ง ทำให้ประหยัดแก๊ส LPG ได้ในระดับหนึ่ง รวมถึงการพัฒนากระบวนการเชื่อมท่อทองแดงให้มีการใช้แก๊ส LPG อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจากเดิมช่างเชื่อม 1 คนทำหน้าที่ทั้งการประกอบและเชื่อม ทำให้ต้องสูญเสียพลังงานเชื้อเพลิงระหว่างพักประกอบท่อไปอย่างไร้ประโยชน์  ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้พัฒนากระบวนการประกอบและเชื่อมท่ออย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคนิค “โต๊ะหมุน” ทำให้ลดการสูญเสียพลังงานเชื้อเพลิงไปโดยเปล่าประโยชน์ได้

                อย่างไรก็ตาม  นอกจากการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตในส่วนของการพ่นและอบสี และการเชื่อมท่อทองแดงที่ใช้แก๊ส LPG แล้ว บริษัทยังได้มีการพัฒนากระบวนการ การผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการให้คำปรึกษาจากโครงการ MDICP, EDIPP, HCME จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนโดยรวม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

                สำหรับปัญหาทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงราคาสูงขึ้นนี้ ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้มีการจัดตั้งโครงการที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านการจัดการพลังงาน และด้านการจัดการผลิตให้มีประสิทธิภาพ  อาทิ โครงการการจัดการพลังงานแบบสมบูรณ์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานสำหรับอุตสาหกรรม (Total Energy Management : TEM ) ซึ่งเป็นโครงการ ที่มุ่งเน้นงานด้านพลังงานโดยตรง  โดยในภาวะที่ต้นทุนทางด้านพลังงานเพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัททุกแห่งต้องหาแนวทางในการลดใช้พลังงานเชื้อเพลิงหรือใช้พลังงานเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เพื่อให้มีต้นทุนการผลิตต่ำที่สุด ผ่านแนวทางการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  4 ขั้น ได้แก่ 1.) Cost/Energy Focus เน้นที่การปรับเปลี่ยนทัศนคติเรื่องการประหยัดพลังงาน 2.) การกำหนดนโยบาย แผนงานและแผนงานปฏิบัติในด้านพลังงาน 3.) Product/Process Improvement โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Optimization of Resource Usage) 4.) Total Involvement ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างด้านการจัดการพลังงาน

                “นอกจากนี้ กสอ.ยังมีโครงการเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ ด้วยการลดต้นทุนในด้านอื่นๆ แทนต้นทุนด้านพลังงานที่สูงขึ้น อาทิ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP Standard) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มผลิตภาพอย่างมีนวัตกรรม  (Entrepreneurs  Development  for Innovative Productivity Programme : EDIPP) เป็นต้น ทั้งนี้หากผู้ประกอบการได้นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนโดยรวมและสร้างผลกำไรได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น “ โสภณ กล่าวสรุป

                สำหรับผู้ประกอบการ SMEs หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้ารับบริการของ กสอ. ได้ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2202 4414 – 18 หรือ www.dip.go.th

Tags : กสอ. • กระทรวงอุตสาหกรรม • ลดต้นทุนแก๊ส • ผู้ประกอบการ • แก๊ส • LPG • Gas Saver • เทคนิค • พลังงาน • อุตสาหกรรมเหล็ก • อุตสาหกรรมเซรามิก • อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ • โสภณ ผลประสิทธิ์ • วัตถุดิบ

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved