» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สกว. พบประชาคมวิจัยก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 เปิดตัวที่ขอนแก่นก่อนเดินสายอีก 3 ภาค
TNN : Technologymedia News 10/28/2013

                สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นำคณะผู้บริหารเดินสายพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้นำสถาบันอุดมศึกษาและนักวิจัยอาวุโส 4 ภาคทั่วประเทศ ประเดิมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแห่งแรก เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะนำไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ สกว. ที่จะก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 ให้สอดรับกับภาพรวมประชาคมวิจัยและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

                ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   กล่าวว่า สกว.จัดโครงการ “สกว. พบประชาคมวิจัย ร่วมก้าวไปสู่ทศวรรษที่ เพื่อแนะนำแผนยุทธศาสตร์ สกว. พ.ศ. 2557-2560 ให้เป็นที่รู้จักในหมู่ประชาคมเครือข่ายวิจัย และรับฟังความเห็น ประมวลคัดกรองเพื่อปรับปรุงแผนให้มีคุณลักษณะเป็นไปได้จริงครบถ้วนรอบด้านยิ่งขึ้น และสอดรับกับความต้องการในภาพรวมของประชาคมวิจัยและของประเทศ ตลอดจนแนะนำโครงการใหม่ ภาพรวมของนโยบายการดำเนินงาน และโครงการในปัจจุบันของ สกว. นอกจากนี้ยังเป็นการเยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยและรับฟังนโยบายของแต่ละฝ่ายกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และตัวแทนนักวิจัยอาวุโส อีกทั้งเยี่ยมชมดูงานและรับฟังผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยและสถานที่สำคัญ สถาบันหรือโครงการใหม่ ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งการจัดงานเป็น 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

                สำหรับการเปิดตัวครั้งแรกในรอบ 10 ปี ได้เริ่มต้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้บริหาร นักวิจัยอาวุโส และนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมประมาณ 140 คน ซึ่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายวิจัย กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ สกว. มาเปิดตัวในทศวรรษที่ 3 เป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งหวังว่าการเริ่มทศวรรษที่ 3 ของ สกว. ในโครงการนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศและการวิจัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อนำยุทธศาสตร์ใหม่ไปใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขณะที่ผู้อำนวยการ สกว. ได้แนะนำคณะผู้บริหาร สกว. พร้อมกับนำเสนอวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ สกว. ซึ่งมีสาระสำคัญประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องและเพียงพอ ตรงกับปัญหาและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์การสร้างและเพิ่มศักยภาพของนักวิจัย บุคลากรวิจัย และองค์กรวิจัย ให้มีขีดความสามารถในระดับนานาชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบวิจัยให้มีประสิทธิภาพ มีการทำงานเป็นเครือข่ายและเชื่อมโยงสู่สากล ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการพัฒนาระบบการสื่อสารและการเชื่อมโยงกับสังคมและฝ่ายนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

                ในโอกาสนี้ผู้บริหาร สกว. ได้แนะนำภาพรวมการให้ทุนของฝ่ายต่าง ๆ ใน สกว. ประกอบด้วย ฝ่ายวิจัยเชิงวิชาการ เครือข่ายวิจัยนานาชาติ การให้ทุนเชิงวิจัยและพัฒนา พร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการทำวิจัยกับคณะผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และตัวแทนนักวิจัยอาวุโส สกว. ซึ่งประเด็นสำคัญคือ การสร้างและพัฒนานักวิจัยวิจัยรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นฐานสำคัญในการสร้างองค์ความรู้และผลงานวิจัยในอนาคต การขยายฐานเครือข่ายวิจัยไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน การทำวิจัยในประเด็นคุณธรรมจริยธรรม และยุววิจัย ส่วนปัญหาที่สำคัญ คือ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างจำกัด รวมถึงงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมหาวิทยาลัยที่ร่วมทุน ตลอดจนความร่วมมือในการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบ แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิสูจน์ให้รัฐบาลเห็นว่าได้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งนอกจากการต่อยอดในเชิงพาณิชย์แล้ว ยังต้องพัฒนานวัตกรรม การตลาด และวิศวกรรมด้วย

                จากนั้นคณะผู้บริหาร สกว. ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการวิจัย “การปรับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมการเกษตร” ซึ่งมี รศ. ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหัวหน้าโครงการ โดยโครงการนี้มีเป้าหมายในการทำให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมเกษตร จากการที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นเขตการผลิตเดียว (การมีฐานการผลิตร่วมกัน) ตลาดเดียว ในปี 2558 จึงจำเป็นต้องศึกษาขอบเขตการลงทุน การสร้างงาน และการสร้างรายได้ เพื่อให้เกิดสมดุลในการเปิดเสรีทางการค้าที่จะไม่กระทบกระเทือนต่อประเทศไทย ซึ่งได้แบ่งแผนงานวิจัยออกเป็น 5 โครงการย่อย ได้แก่ การปรับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล การปรับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานของการเก็บเกี่ยวอ้อยที่ใช้เครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การปรับรูปแบบโซ่อุปทานเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง การปรับรูปแบบห่วงโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมกุ้งแช่เย็นแช่แข็งเพื่อการปรับตัวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการศึกษาระบบโลจิสติกส์ของเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อยภายใต้บริบท AEC

                ผลที่ได้รับจากแผนงานวิจัยทั้งหมดจะมีประโยชน์ต่อทั้งผู้ผลิตผลิตผลทางการเกษตร ผู้ประกอบการ และหน่วยสนับสนุน เช่น ภาครัฐ โดยคณะวิจัยได้ทำซอฟต์แวร์เพื่อให้โรงงานนำไปใช้รวมถึงซอฟต์แวร์การเก็บเกี่ยวเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสร้างรายได้มากที่สุด ทั้งนี้หลักสำคัญของโลจิสติกส์ คือ ถูก เร็ว และดี รวมทั้งจะต้องคำนึงถึงเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดให้สามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตและรายได้เพิ่มมากขึ้น แต่สิ่งท้าทายคือการเลือกพันธุ์ที่ทนต่อสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งโรคต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดี รวมถึงการเก็บเกี่ยวและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยว้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายในประเทศ อาทิ บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด ซึ่งนำการบริหารจัดการการไหลเข้าของวัตถุดิบ (อ้อย) เข้าสู่กระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับเชิญจากบริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (สมาคมโรงงานน้ำตาลของไทย) ไปเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับผลการวิจัย นอกจากนี้สมาคมชาวไร่อ้อยและหน่วยงานจากภาครัฐของประเทศฟิลิปปินส์ยังได้เดินทางมาเยี่ยมชมดูงานของโครงการวิจัย ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยTags : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย • สกว. • ผู้บริหาร • สถาบันอุดม ศึกษา • นักวิจัยอาวุโส • มหาวิทยาลัยขอนแก่น • ทศวรรษที่ 3 • ศ. นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ • ยุทธศาสตร์ สกว. พ.ศ. 2557-2560 • ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ • สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) • เมธีวิจัยอาวุโส สกว. • คุณธรรมจริยธรรม • ยุววิจัย • นวัตกรรม • การตลาด • วิศวกรรม • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน • อุตสาหกรรมการเกษตร • รศ. ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์ • คณะวิศวกรรมศาสตร์ • โลจิสติกส์ • บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (สมาคมโรงงานน้ำตาลของไทย)

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved