» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กสอ.เผย 5 สินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพุ่งแรงส่งท้ายปี พร้อมจัดงาน“ช้อปปิ้งไทย สู่มาตรฐานไกล มาตรฐานอาเซียน”
TNN : Technologymedia News 12/25/2013

                กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เผย5 กลุ่มอุตสาหกรรมขายดีสูงสุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมกระเช้าของขวัญ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าเพื่อสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและน้ำหอม กลุ่มอุตสาหกรรมเสื้อผ้า และกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งนิยมซื้อไปเป็นของขวัญของฝากในช่วงเวลาแห่งความสุขพร้อมจัดกิจกรรม “ช้อปช่วยไทย สู่มาตรฐานไกล มาตรฐานอาเซียน”  ในระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2556 ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้มีโอกาสจับจ่ายใช้สอยช่วยอุดหนุนผู้ประกอบการไทย รวมทั้งเป็นการจัดพื้นที่เพื่อศึกษาแนวโน้มความต้องการของสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ ภายในงานพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ กว่า 100 ร้านค้า

                กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  (กสอ.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปีสินค้าขายดีคงหนีไม่พ้นสินค้าของขวัญที่มอบให้แก่กันในช่วงเทศกาลแห่งความสุข โดยปี 2556 มีสินค้าขายดีสูงสุด 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กระเช้าของขวัญ สินค้าเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางและน้ำหอม เสื้อผ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ถึงแม้ในช่วงเวลานี้เศรษฐกิจภายในประเทศอาจซบเซาลงไปบ้าง เนื่องมาจากผลกระทบจากปัญหาทางการเมือง แต่การจับจ่ายใช้สอยเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ยังมีความคึกคักประชาชนส่วนใหญ่ยังคงจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าเพื่อเป็นของขวัญให้แก่คนที่ตนรักและเคารพ โดยเฉพาะคนไทยรุ่นใหม่และชาวต่างชาติ มักซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ฝีมือประณีต การออกแบบที่ไม่เหมือนใครโดยสินค้าเหล่านี้สามารถหาซื้อจากกลุ่มผู้ประกอบการ SME ซึ่งผลิตและให้บริการสินค้าดี มีคุณภาพและในรูปแบบไม่ซ้ำใคร ซึ่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเองได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมอาชีพผู้ประกอบการ SME  อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสู่การเปิดการค้าเสรีอาเซียนที่กำลังจะมาถึง

                กอบชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มีการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ สถานประกอบการ ตลอดจนวิสาหกิจชุมชนได้มีศักยภาพในการเข้าสู่สนามการค้า และการลงทุนในเขตประเทศอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ให้การสนับสนุนในการพัฒนาผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

                นอกจากนี้ยังมีการจัดพื้นที่เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทดลองนำสินค้ามาจำหน่ายเพื่อศึกษาแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการให้บริการความช่วยเหลือด้านการเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาด (Market Place) ให้แก่ลูกค้าเงินทุนหมุนเวียนซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย ซึ่งเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเกิดเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงธุรกิจจนสามารถดำเนินธุรกิจในตลาดอาเซียนได้ต่อไป  ทั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

                โดยกิจกรรมในงาน มีดังนี้ 1) การช่วยเหลือด้านการเงิน โดยสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย กลุ่มผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนที่เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อช่วยเหลือด้านเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการดำเนินธุรกิจแต่ขาดงบประมาณในการดำเนินกิจการ จึงเสมือนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ 2) อบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการมีความพร้อมสำหรับการเปิดตลาดอย่างเสรีในอาเซียน โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์ การหาตลาดใหม่ และการจับคู่ทางธุรกิจ และ 3) การจัดจำหน่ายสินค้า โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้ทดลองขายสินค้า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการโดยเป็นการสร้างและพัฒนาช่องทางการจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการ

                “ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ เป็นเวลาที่เหมาะสมที่ประชาชนทั่วไปจะจับจ่ายใช้สอยเพื่อซื้อเป็นของขวัญของฝากให้กับคนที่รักและเคารพ หรือซื้อเป็นของขวัญให้แก่ตนเองจึงเหมาะในการจัดพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการจึงได้จัดกิจกรรม “ช้อปช่วยไทย สู่มาตรฐานไกล มาตรฐานอาเซียน” ขึ้นในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้เพื่อเป็นพื้นที่ทดลองขายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการฯ และให้ผู้ที่สนใจเข้าชมงานได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เป็นธรรม อีกทั้งยังเป็นการอุดหนุนสินค้าไทยจากผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจได้ต่อไปทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการตลาด (Market Place)ในการขายสินค้า ขยายตลาด สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และหาช่องทางในการจำหน่ายในอนาคต”  กอบชัย กล่าว

                ด้านกอบกิจ นาคะเสถียร เจ้าของกิจการ พิมพ์ฝ้าย-เขียนไหม ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผ้าทอมือ และเสื้อสำเร็จรูปจากวัสดุธรรมชาติ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่สินค้าขายดีมากกว่าช่วงเวลาปกติเพราะคนนิยมซื้อเป็นของขวัญของฝาก กลุ่มลูกค้าของเราส่วนใหญ่เป็นคนระดับกลาง ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ โดยสินค้าของร้านจะเป็นผ้าทอจากเส้นฝ้ายและไหมจากธรรมชาติ ค่อยๆ พัฒนารูปแบบสีสันใหม่ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปจนปัจจุบันสามารถแปรรูปเป็นผ้าสำหรับนำไปตัดเสื้อผ้า เสื้อสูท และผลิตภัณฑ์จากผ้าหลายชนิด เมื่อสินค้าเริ่มเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น จึงต้องพัฒนารูปแบบใหม่ๆ สินค้าของเราจึงมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตลอดเวลา เพื่อเป็นผู้นำตลาด เราจะไม่เน้นตามกระแสตลาด เพราะจะทำให้สินค้าของเราไม่มีเอกลักษณ์โดยจะแปรรูปผ้าฝ้ายให้สวยงามแปลกตาไม่ให้ซ้ำกับตลาดทั่วไป สินค้าของร้าน ได้แก่ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด หมอน และผ้าปูเตียงเป็นต้น สำหรับโครงการเงินทุนหมุนเวียน ฯ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นผู้สนับสนุน ช่วยเหลือทางการเงินแก่เรา ซึ่งเป็นช่วงที่เรามีปัญหาเรื่องระบบการพิมพ์ผ้าพอดี จึงนำเงินที่ได้มาพัฒนาระบบการพิมพ์ด้วยดิจิตอลทำให้ได้งานพิมพ์ที่มีคุณภาพมากขึ้น และผลิตได้รวดเร็วมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นด้วย

                ด้าน ชยันต์ เสริมบุญสร้าง  เจ้าของกิจการเครื่องสำอาง วิสาหกิจชุมชน กลิ่นเอมนาโน (KlinAim Nano Community Enterprise)กล่าวว่าสินค้าของร้านเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผลิตจากสารสกัดออร์แกนิกส์ 100% และใช้วัตถุดิบในประเทศไทย100%  ผลิตภัณฑ์ตัวแรก คือ ผลิตภัณฑ์น้ำหอมผงนาโนบำรุงผิว ภายใต้แบรนด์“KlinAim” หรือ “กลิ่นเอม” ซึ่งเป็นเวชสำอางนาโนที่ใช้สารสกัดสมุนไพรสำคัญธรรมชาติ 100%โดยนำดอกไม้ที่ให้กลิ่นหอม เช่น กุหลาบมอญกล้วยไม้พันธุ์เอื้องแซะมะลิกระดังงาดอกแก้วและดอกราตรีมาสกัดเพื่อให้ได้กลิ่นที่ไม่เหมือนใครและเป็นธรรมชาติ จึงเป็นที่มาของชื่อแบรนด์กลิ่นเอมซึ่งมีกลิ่นที่น่าพึงพอใจ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์คือเลือกใช้สารสกัดใบบัวบก หรือ เอเชียติโคซายด์ (Asiaticoside) ซึ่งเป็นที่ต้องการในวงการเครื่องสำอางเป็นอย่างมาก เนื่องจากให้ผลลัพธ์ต่อผิวที่ดีมาก จึงมีราคาสูง แต่เราจำหน่ายในราคาไม่แพง สำหรับการเข้าร่วมโครงการเงินทุนหมุนเวียนกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสามารถช่วยฟื้นฟูกิจการได้อย่างมาก เพราะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อปี 2554 จึงนำเงินที่ได้มาซ่อมแซมปรับปรุงโรงงานและหน้าร้าน ทำให้สามารถกลับมายืนอยู่ในจุดนี้ได้ในทุกวันนี้

                สำหรับ กิจกรรม “ช้อปช่วยไทย สู่มาตรฐานไกล มาตรฐานอาเซียน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2556ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานครภายในงานพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพจากทั่วประเทศ กว่า 100 ร้านค้า ได้แก่ อาหาร ขนม เครื่องดื่มสมุนไพร เครื่องประดับอัญมณี เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และของประดับตกแต่งบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ การจับสลากคูปองแลกของรางวัล การสัมมนาโดยวิทยากรชื่อดังเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียมความด้านการตลาดใน AECTags : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม • กระเช้าของขวัญ • สุขภาพ • เครื่องสำอางและน้ำหอม • เสื้อผ้า • อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า • กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ • ปีใหม่ • ประชาชน • สินค้า • SME • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน • Market Place • เงินทุน • นาโน • KlinAim

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved