» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สภาวิศวกรแนะวิศวกรไทยศึกษากฎระเบียบในแต่ละประเทศอย่างรอบคอบ ก่อนเคลื่อนย้ายไปทำงานในอาเซียนอย่างเสรี
TNN : Technologymedia News 12/27/2013

               ในอีกสองปีข้างหน้า  กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศจะต้องเดินทางไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ทุกๆ หน่วยงานจึงตื่นตัวและกำลังศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงที่เชื่อว่าจะมีผลกระทบให้ครอบคลุมทุกๆ ด้านอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแรงงาน  ซึ่งจะมีการถ่ายเทแรงงานด้านฝีมือเพื่อให้สามารถทำงานในประเทศสมาชิกได้ง่ายขึ้นใน 8 สาขาอาชีพ คือ วิศวกรรม การสำรวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์  พยาบาล  บัญชี  และการบริการ/การท่องเที่ยว  ยิ่งไปกว่านั้นยังมีอาชีพอิสระที่ได้มาตรฐานได้รับการรับรองสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศแถบอาเซียนได้ทันที  โดยไม่มีการปิดกั้นตามที่ได้ตกลงไว้คือ แพทย์ พยาบาล บัญชี สถาปนิก และวิศวกร ทำให้ 5 อาชีพอิสระดังกล่าวจะเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นพื่อรับมือกับการค้าเสรีที่จะเกิดขึ้น

               
ทั้งนี้ วิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนต่างก็มีข้อระเบียบต่างๆ มากมายที่จะต้องทำการตกลง และศึกษาเพื่อให้เกิดการปฏิบัติร่วมกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  เช่น วิศวกร จะไปทางานที่ประเทศสิงคโปร์ ก็ต้องผ่านการสอบของสิงคโปร์  โดยแต่ละประเทศจะต้องให้ความรู้และความเข้าใจแก่วิศวกรในแต่ละประเทศของตนถึงกรอบและข้อกำจัดต่างๆ เพื่อจะได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เสียเปรียบประเทศอื่นๆ และเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

ชี้วิศวกรไทยขาดความพร้อมใน 3 เรื่อง
ภาษา-แรงจูงใจ- กฎระเบียบในแต่ลประเทศ

               ดร.กมล ตรรกบุตร นายกสภาวิศวกร กล่าวถึง ความเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพวิศวกรหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ว่ามีสองประเด็นหลัก คือ ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจวิศวกร และความเปลี่ยนแปลงของแรงงานวิชาชีพวิศวกร ในส่วนความเปลี่ยนแปลงของแรงงานวิชาชีพนั้น ยังมีแนวโน้มจะเกิดปัญหามาก เพราะวิศวกรไทยยังขาดความพร้อมใน 3 เรื่อง  คือ ภาษาพูด การสื่อสารให้เข้าใจ  แรงจูงใจ วิศวกรไทยจำนวนมากยังขาดแรงจูงใจในการทำงานต่างประเทศ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบในแต่ละประเทศ วิศวกรที่จะออกมาควบคุมวิศวกรที่เข้าไปทำงานนั้นจะแตกต่างกัน จึงต้องทำการศึกษาให้รู้เขารู้เราให้ทันท่วงทีในการจะตัดสินใจเข้าไปทำงานยังประเทศในอาเซียน หรือแม้แต่จะทำงานในประเทศไทยเองก็ต้องศึกษาระเบียบกฎหมายและวิธีปฏิบัติตามกรอบที่วางไว้เพื่อให้ทำงานอย่างราบรื่นไม่เกิดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายตามมา “เชื่อว่าอาจจะมีปัญหาขาดแคลนแรงงานวิศวกรบ้างเพราะต้องยอมรับว่าปัจจุบัน อาเซียนมีวิศวกรไม่ถึง 0.25 เปอร์เซ็นต์ของประชากรอาเซียนทั้งหมด ประเทศที่มีสัดส่วนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรมากที่สุด คือ สิงคโปร์ คิดเป็น 2.1 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั้งประเทศ  หากเทียบเป็นจำนวนคน เวียดนามมีวิศวกรสูงสุดอยู่ที่ 8 แสนคน รองลงมาคือ อินโดนีเซีย และไทย  ขณะที่ประเทศไทยเอง ภาครัฐได้พยายามสนับสนุนแรงงานวิชาชีพต่างๆ โดยกระทรวงแรงงาน กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาสวัสดิการให้แรงงานต่างชาติที่มาทำงานในไทยและ สวัสดิการแรงงานไทยที่จะไปทำงานในต่างชาติในอนาคต อย่างไรก็ตาม ภาครัฐสามารถช่วยสนับสนุนภาคเอกชนได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้น ภาควิศวกรจะต้องหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย”ดร.กมล  กล่าว

ต้องขึ้นทะเบียนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน
ถึงจะทำงานในอาเซียนได้

               เกชา ธีระโกเมน เลขาธิการสภาวิศวกรและอนุกรรมการต่างประเทศสภาวิศวกร กล่าวว่า  วิศวกรไทยที่จะไปทำงานในประเทศประชาคมอาเซียนนั้นต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในความตกลงคุณสมบัติหรือมาตรฐานในแต่ละวิชาชีพ (Mutual  Recognition  Arrangements :  MRA)  คือต้องจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 7 ปี รวมทั้งเคยได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทยแล้ว จึงจะสามารถไปสมัครขอขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนได้ จากนั้นเมื่อมีรายชื่อเป็นวิศวกรวิชาชีพอาเซียนแล้ว ก็สามารถไปสมัครกับสภาวิศวกรของประเทศอาเซียนอื่น เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นวิศวกรต่างด้าวในประเทศนั้นๆ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศนั้นๆ เช่น หากมาเลเซียกำหนดว่าต้องมีใบอนุญาต และจะต้องผ่านการสอบด้วย วิศวกรไทยที่สนใจจะไปทำงานในมาเลเซียก็จะต้องไปสอบเพื่อให้ได้ใบอนุญาตของมาเลเซีย  เป็นต้น แต่ข้อตกลงตามกรอบของคุณสมบัติหรือมาตรฐานในแต่ละวิชาชีพ หรือ MRA ของอาเซียนจะยังไม่ไปถึงขั้นที่จะยอมรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซึ่งกันและกัน โดยจะเน้นหลักว่านักวิชาชีพต่างด้าวจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของประเทศ ทั้งนี้วิศวกรไทยที่จะต้องการเข้าไปทำงานจะต้องศึกษาอย่างรัดกุมและรอบคอบเพื่อจะได้ไม่เสียเปรียบ

               ดร.วิทูร เจียมจิตต์ตรง อุปนายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย (วปท.) กล่าวว่า วิศวกรไทยต้องมีใบประกอบวิชาชีพที่เป็นสามัญวิศวกรให้ได้เสียก่อนจึงจะสามารถไปทำงานด้านวิศวกรได้อย่างไม่เกิดปัญหาตามมา จากตัวเลขในขณะนี้วิศวกรไทยยังมีตัวเลขที่ไม่เป็นสามัญค่อนข้างสูงกว่าประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงอยากให้มีการตื่นตัวและเร่งดำเนินการในช่วงระยะเวลาที่เหลือยู่นี้เพื่อเดินตามกรอบและกติกาที่เป็นระเบียบปฏิบัติของการทำงานด้านวิศวกรร่วมกันทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อแสดงถึงความพร้อม มีความรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้งานระหว่างประเทศร่วมกันในด้านวิศวกร แม้ว่ารายละเอียดปลีกย่อยต่างๆจะค่อนข้างมาก ประเทศไทยมีข้อกำจัดแบบนี้ แต่ประเทศอื่นๆ อีก 9 ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะมีกรอบอีกแบบ ซึ่งวิศวกรไทยต้องศึกษาและปฏิบัติตาม “อย่าเพิ่งท้อและไม่อยากเข้าไปทำงานด้านวิศวกรรมในประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อยากให้เชื่อมั่นว่าทุกก้าวสู่สิ่งใหม่ๆ จะมีโอกาสและประสบการณ์ที่ดีรออยู่เสมอ เพียงแค่ศึกษาอย่างเข้าใจของกรอบระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่แต่ละประเทศได้วางกติกาเอาไว้ เรียกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งทำการค้าร้อยครั้งก็ประสบความสำเร็จด้วยดีแก่ประเทศไทย” ดร.วิทูร กล่าว

แนะวิศวกรไทยศึกษากฎระเบียบให้ดี
ก่อนทำงานในสิงคโปร์- อินโดนีเซีย- มาเลเซีย

               ดร.การุณ จันทรางศุ อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 1 และประธานอนุกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ สภาวิศวกร กล่าวถึงความพร้อมในการร่วมมือกันเพื่อให้การเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิศวกรระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่า ประเทศไทยยังต้องเรียนรู้กฎระเบียบต่างๆ ตามกรอบข้อบังคับของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะในประเทศสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซียที่จะมีกรอบข้อบังคับเข้มงวดกว่าประเทศอื่นๆ ในการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิศวกร  ทั้งนี้เชื่อว่าวิศวกรทุกสาขาอาชีพต้องการไปทำงานตามลำพังมากกว่าไปกันเป็นกลุ่ม เพราะหากไปตามลำพังมีเพียงใบอนุญาตก็ไปได้เลย แต่หากเป็นนิติบุคคลจะต้องมีมาตรฐานอื่นๆ ที่เป็นสากลอย่างครบถ้วน อีกทั้งช่วงเริ่มต้นมักมีปัญหาเรื่องการบริหารสัญญา การต่อ Work Permit สำหรับทำงาน วีซ่า ขึ้นทะเบียนถูกต้อง มีใบประกอบอาชีพที่ชัดเจน เป็นต้น  ทั้งนี้ ผู้ประกอบการนิติบุคคล ควรขอมาตรฐาน ISO เพื่อรับประกันคุณภาพของบริษัท และต้องมีเพื่อนร่วมงาน ที่เป็นชาวประเทศนั้นๆ ด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานการเข้าทำงานร่วมกัน “หากมีปัญหาอะไรต้องการปรึกษาผู้รู้จากสภาวิศวกรของไทยซึ่งพร้อมและยินดีที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มความสามารถที่สำคัญอย่าก่อปัญหาจนทำให้วิศวกรของไทยไม่สามารถเข้าไปประกอบหน้าที่การงานในแต่ละประเทศเพราะจะเท่ากับว่าเป็นการทำลายโอกาสและความสามารถของวิศวกรไทยให้ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรับทราบ” ดร.การุณกล่าว

               พิชญะ จันทรานุวัฒน์ กรรมการสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการสวัสดิการ สภาวิศวกร  เสนอว่า วิศวกรไทยจะต้องหมั่นศึกษาตำราเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรอย่างละเอียดและเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจไปประกอบวิชาชีพยังประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะตามมาได้ อีกทั้งควรหมั่นหาเวลาไปร่วมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรมเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจล่วงหน้า  ในส่วนของเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการขอจดทะเบียน เพื่อทำงานในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนล่วงหน้า รวมทั้งศึกษาทั้งจุดแข็ง จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงเพื่อเตรียมรับมือการรุกคืบของกลุ่มวิชาชีพจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นกันTags : อาเซียน • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน • AEC • แรงงาน • วิศวกรรม • วิศวกร • ดร.กมล ตรรกบุตร • สภาวิศวกร • เกชา ธีระโกเมน • Mutual  Recognition • Arrangements • Arrangements • วิศวกรวิชาชีพอาเซียน • ดร.วิทูร เจียมจิตต์ตรง • สามัญวิศวกร • ดร.การุณ จันทรางศุ • สิงคโปร์ • อินโดนีเซีย • ะมาเลเซีย • Work Permit

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved