» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

กสอ. เผยผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 เน้นพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ 9 สาขา
TNN : Technologymedia News 1/3/2014

อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)

                กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เผยผลการดำเนินงานประจำปี 2556 โดยนโยบายประจำปี 2556 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจ 9 สาขา ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มของการขยายโอกาสทางการค้า การลงทุน ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเชิงรับและเชิงรุก ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป พร้อมสรุปภาพรวมตลอดปี 2556 ด้วย 4 กิจกรรมหลัก ผ่านโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งหมด 58 โครงการ โดยมีกิจการที่เข้าร่วมจำนวน 7,245 กิจการ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม  35,658 คน รวมใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 650 ล้านบาท 

                อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กล่าวว่าตลอดปี 2556 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศ โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานออกเป็น  4 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 2. กิจกรรมยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 3. กิจกรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. กิจกรรมพัฒนาศิลปะหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทยได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานได้ดังนี้

                1. กิจกรรมฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน กสอ.ได้จัด โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอันจะก่อให้เกิดการขยายโอกาสทางการค้า และการลงทุน แก่ธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรม 9 สาขา ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อัญมณีและเครื่องประดับ ไม้และเครื่องเรือน สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สินค้า Lifestyle  รองเท้าและเครื่องหนัง และก่อสร้าง ทั้งนี้สามารถพัฒนากิจการจำนวน 653 กิจการ บุคลากรจำนวน 22,396 คน โดยใช้งบประมาณตลอดทั้งโครงการกว่า 168 ล้านบาท

                2. กิจกรรมยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ผ่าน 2 กลุ่มโครงการ  ได้แก่

                    2.1
การสนับสนุนและพัฒนาการประกอบการ  โดยมีกิจการเข้าร่วมกว่า 4,444 กิจการ ผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 8,431  คน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบการ ในด้านต่างๆของสถานประกอบการ ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP) โครงการ CF โครงการ  TEM ฯลฯ ทั้งนี้สามารถพัฒนาผู้ประกอบการได้จำนวน 3,379 กิจการ จำนวนบุคลากรจำนวน 5,510 คน  ด้านการพัฒนาความร่วมมือในระดับห่วงโซ่อุปทาน (Cluster) ที่จะเน้นการสร้างความเชื่อมโยงตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำถึงปลายน้ำ จะเป็นเชิงบูรณาการในการบริหารจัดการให้เกิดกิจกรรมต่างๆ ในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะส่งผลระยะยาวในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งในเชิงคุณภาพ โดยมีกิจการเข้าร่วมกว่า 524 กิจการ  ด้านการเพิ่มผลิตภาพอุตสาหกรรมด้านกระบวนการผลิต โดยจะเน้นการพัฒนาระบบการจัดการในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำปสู่การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพของสินค้าให้มากยิ่งขึ้น โดยมีกิจการเข้าร่วมกว่า 100 กิจการ มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน  ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยเสริมสร้างให้ธุรกิจอุตสาหกรรมไทยมีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ และองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนากิจการเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยมีกิจการเข้าร่วมกว่า 107 กิจการ มีผู้เข้าร่วมกว่า 1,428 คน   

                ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพด้านปัจจัยสนับสนุน (Service Provider) เป็นกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  โดยมีกิจการเข้าร่วมกว่า 3 กิจการ มีผู้เข้าร่วมกว่า 364 คน  และการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (NAPIA) การส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมีความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล และมีการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สนองตอบต่อผู้บริโภคที่หลากหลาย  โดยมีกิจการเข้าร่วมกว่า 331 กิจการ  มีผู้เข้าร่วมกว่า 923 คน 

                2.2 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

                โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ECIT) ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว 7 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 – 2558 ซึ่งจะกระตุ้นให้ SME ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการงานต่างๆ ในรูปแบบการใช้ซอฟต์แวร์ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั้งหมด พร้อมกันนี้ยังช่วยส่งเสริมให้บุคลากรขององค์กรได้รับความรู้ด้าน IT เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในกิจการ เช่น การนำ Social Media เข้ามาช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ให้มียอดขายที่สูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน รวมทั้งยังสนับสนุนให้ผู้ประกอบการซอฟแวร์ไทย มีการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาซอฟแวร์เพื่อการบริหารจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมุ่งเป้าไปที่ 13 กลุ่มอุตสาหกรรมได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร  ยานยนต์และชิ้นส่วน ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม เหล็ก เซรามิก พลาสติก รองเท้าและเครื่องหนัง ยา เครื่องจักรกล ซอฟแวร์ สิ่งพิมพ์ และอู่ต่อเรือ โดยปี 2556 มีกิจการเข้าร่วมกว่า 1,600 กิจการ มีผู้เข้าร่วมโครงกว่า 1,559  คน โดยใช้งบประมาณตลอดทั้งโครงการกว่า 32 ล้านบาท

                3.  กิจกรรมการพัฒนาศิลปะหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน
กสอ.ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้มีการเติบโตและพึ่งพาตนเองได้ โดยมีการบริหารจัดการทั้งในด้านกลุ่มและการจัดการธุรกิจที่ดี  ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ และการยกระดับผู้นำกลุ่มให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ ด้วยระบบมาตรฐานการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน (มจก.) ในการพัฒนาด้านการบริหารจัดกลุ่มและสมาชิก ด้านการตลาดและลูกค้า ด้านการผลิตและบริการ ด้านบัญชีและการเงิน และปรับปรุงพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความยั่งยืนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผนวกกับการน้อมนำเอาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้ามาปรับใช้ในวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ แก่คนในชุมชน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในท้องถิ่นเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น โดยตลอดปี 2556 มีผลผลิตของโครงการคือมีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกว่า 421 กลุ่ม ผู้เข้าร่วมโครงการรวมกว่า 2,765  คน คิดเป็นความสำเร็จของจำนวนผู้เข้าร่วมร้อยล่ะ 101.15 โดยใช้งบประมาณตลอดทั้งโครงการกว่า 60.5 ล้านบาท

                4. กิจกรรมแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่าน 2 โครงการ ได้แก่  โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพาราในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างครบววงจรตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ำ – อุตสาหกรรมปลายน้ำ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีกิจการเข้าร่วมกว่า130 กิจการ มีผู้เข้าร่วมกว่า 207 คน   และโครงการอุตสาหกรรมเพื่อการสร้างงานที่ยั่งยืนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Hand in Hand) ซึ่งเป็นโครงการเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานในการสนับสนุนการผลิต ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ประชาชน ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ของไทย  ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ยะลา และปัตตานี รวมทั้งสนับสนุนภาคเอกชนในการลงทุนตั้งสถานประกอบการการในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งให้คำปรึกษาด้านการตลาด ด้านต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการ โดยเน้นอุตสาหกรรม 3 สาขา ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องเรือน และอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม โดยผลผลิตของโครงการคือมีกิจการเข้าร่วมกว่า 130 กิจการซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงกว่า 507 คน โดยใช้งบประมาณตลอดทั้งโครงการกว่า 29.6 ล้านบาทTags : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม • กระทรวงอุตสาหกรรม • ผู้ประกอบการ • การค้า การลงทุน • ธุรกิจ • อรรชกา สีบุญเรือง • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน • AEC • เทคโนโลยีสารสนเทศ • ECIT • SME • Social Media • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved