» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

มจพ. เชิญชวนเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556 ปิดรับ 16 ม.ค.นี้
TNN : Technologymedia News 1/16/2014


                ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จะพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ที่ได้สร้างชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ ให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ รวมทั้งทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกตาม ประเภทสาขาต่าง ๆ ที่มีการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ดังนี้

                1. สาขาวิชาการหมายถึง  ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษา ด้านวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาด้านวิชาการ และมีผลงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ของประเทศ
                2. สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ / การเมือง หมายถึง ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จ ทางด้านการบริหารในหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ หรือทำหน้าที่นักการเมือง การปกครอง ซึ่งดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง และมีผลงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ของประเทศ
                3. สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมายถึง  ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ ประสบความสำเร็จทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ภาครัฐและเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ สามารถสร้างเทคโนโลยีได้เอง และมีผลงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ของประเทศ
                4. สาขาธุรกิจภาคเอกชน  หมายถึง  ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จในด้านดำเนินธุรกิจภาคเอกชน ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือปฏิบัติหน้าที่ในภาคธุรกิจเอกชน และมีผลงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ของประเทศ
                5. สาขาบริการสังคมหมายถึง ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ให้บริการสังคมและการสงเคราะห์ในด้านต่าง ๆ บำเพ็ญประโยชน์ให้แก่บุคคล หน่วยงาน สถาบัน และสังคม โดยดำเนินการให้ความช่วยเหลือพัฒนาสังคม และมีผลงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ของประเทศ
                6. สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / กีฬา หมายถึง ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย ที่มีความสามารถทำหน้าที่ในด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ หรือด้านกีฬา โดยมีผลงานที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ของประเทศ
                7. สาขาอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

คุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

                1. เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 40 ปี และไม่เคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
                2. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
                3. เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม ประเทศชาติอย่างกว้างขวาง โดยบำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือพัฒนาสังคมโดยสม่ำเสมอ จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ของประเทศ
                4. การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า รวมทั้งเป็นผู้มีส่วนสนับสนุน ส่งเสริมและช่วยเหลือ กิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ
                5. ผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 1-4 ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

                ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น  จะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557   ดูรายละเอียดและ Download แบบฟอร์มการเสนอชื่อได้ที่ www.kmutnb.ac.th  เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมายัง

                คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2556 E-mail : alumni.kmutnb@gmail.com  ภายในวันที่ 16 มกราคม 2557  สอบถามข้อมูลได้ที่ จามีกร พนาวสันต์ โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1314, 1108 หรือ 0-85132-5759Tags : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ • ศิษย์เก่าดีเด่น • วิชาการ • วิทยาศาสตร์ • เทคโนโลยี • เอกชน • สังคม

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

    เดลต้านำเสนอดาต้าเซ็นเตอร์ยุค IoT ภายในงาน Data Center Solution Day 2019 Thailand 9/9/2562

    ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน 9/9/2562

    สวทช. จัดงาน THAILAND TECH SHOW 2019 โชว์งานวิจัย 234 ผลงาน พร้อมจัดพิชชิ่ง 11 ผลงานเด่นปี’62  6/9/2562

    เตรียมจัดใหญ่ “แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019” มหกรรมด้านนวัตกรรมเพื่ออุตฯ การพิมพ์ – แพคเกจจิ้ง ใหญ่สุดของเอเชีย  5/9/2562

    ซัมซุง ร่วมกับ บีโอไอ จัดงาน “Samsung Electronics Sourcing Fair in Southeast Asia”  5/9/2562

    สปป.ลาว – ไทย – มาเลเซีย ประสบความสำเร็จ ขยายความร่วมมือเชื่อมโยงไฟฟ้าระหว่าง 3 ประเทศภายใต้กรอบอาเซียน 300 MW 4/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved