» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
TNN : Technologymedia News 1/17/2014

                จากการสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย  (Corruption Situation Index : CSI) โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในเดือนธันวาคม 2556  ซึ่งทำการสำรวจรวมทั้งหมด 2,600  ตัวอย่าง  ในกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ประกอบด้วย   ประชาชน ผู้ประกอบการ   และข้าราชการ  เฉลี่ยอายุ 30-39 ปี พบว่า ประเทศไทยมีปัญหาคอร์รัปชันมากขึ้นและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553-2556 ที่สำคัญในปี 2557 ปัญหาคอร์รัปชั่นยังเพิ่มขึ้น จึงต้องเร่งปฏิรูปและแก้ไขโดยเร่งด่วน พร้อมประกาศยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

                ผศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่าจากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ทำให้เกิดเป็นยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้ คือ  

                1. การปลูกจิตสำนึกและสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ นักการเมือง ประชาชนและเยาวชน ในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันผ่านการประชาสัมพันธ์ สื่อสารมวลชน และระบบการศึกษา  ซึ่งการดำเนินการขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันและทุกภาคส่วนของไทย สามารถทำให้จริยธรรมดีขึ้น ถือว่าสำเร็จ
                2. ให้ภาคประชาชน และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นมากขึ้น ยังไม่มีการดำเนินการ
                3. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ แก่ประชาชนให้ทราบถึงองค์ความรู้ สถานการณ์และผลกระทบของการทุจริตคอร์รัปชั่น
                4. สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริต  พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางหรือจุดรับเรื่องร้องเรียนให้มากขึ้น
                5. ควรมีการเปิดเผยข้อมูลโครงการต่างๆ อย่างโปร่งใส   ชัดเจนและต่อเนื่องอย่างโปร่งใส  เช่น ข่าวสารต่างๆ มาตรฐานขั้นตอนการทำงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้งบประมาณ พร้อมทั้งสามารถตรวจสอบได้ 
                6. ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย ให้มีบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดอย่างหนักและรุนแรง ซึ่งสำคัญมาก เช่น ออกจากราชการ ยึดทรัพย์ จำคุกตลอดชีวิต ประหาร บางคนบอกไม่มีอายุความ พร้อมทั้งดำเนินการจริงจังและเคร่งครัด
                7. ควรกำหนดโทษรุนแรงต่อผู้ทำการทุจริต และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เด็ดขาด

                8.ให้เงินสนับสนุนแก่หน่วยงานที่ต่อต้านคอร์รัปชันมากขึ้น หรือเรียกว่าเงินก้อนพิเศษ เหมือนที่ให้องค์กรอิสระ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือสสส. โดยเชื่อว่าถ้าเป็นการรับเงินอิสระจริงๆ โดยไม่ต้องผ่านงบประมาณหรือการพิจารณาของรัฐบาล  ทำให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือปปช.มีอิสระมากขึ้น จะทำให้ประสบความสำเร็จในการต่อต้านคอร์รัปชันมากขึ้นTags : ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชันไทย • ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย • ประชาชน • ผู้ประกอบการ • ข้าราชการ • ปัญหาคอร์รัปชัน • ปฏิรูป • ยุทธศาสตร์ • ผศ.ดร.ธนวรรธน์ • จิตสำนึก • จิตสำนึก • จริยธรรม • เยาวชน • โครงการ • โปร่งใส • การจัดซื้อจัดจ้าง • งบประมาณ • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ • ปปช.

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved