» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

ส.อ.ท. ผนึกกำลัง สนพ. ตั้ง "ศูนย์การเผยแพร่แนวทางอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม"
TNN : Technologymedia News 5/2/2014


สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ผนึกกำลังเปิดโครงการ จัดตั้ง “ศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม” หวังเป็นศูนย์กลางปลูกฝังความรู้ความเข้าใจการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม

“ศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม” มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้บุคลากรของภาคอุตสาหกรรมสามารถบริหารจัดการพลังงานได้ด้วยตนเอง เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมถือเป็นภาคส่วนที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงที่สุดมาอย่างต่อเนื่องจากหลายปัจจัย อาทิ การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้มีการใช้พลังงานสูงขึ้น เครื่องจักรอุปกรณ์เสื่อมสภาพ รวมถึงการที่บุคลากรขาดความรู้ และจิตสำนึกที่จะช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME ที่อาจยังมีข้อจำกัดด้านการสืบค้นข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานที่มีแหล่งข้อมูลจำกัด เป็นต้น ซึ่งทุกสาเหตุที่กล่าวมานั้น ส่งผลให้แนวโน้มการใช้พลังงานภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางพลังงานในภาพรวมของประเทศ ในระยะยาว

นายสิทธิโชติ วันทวิน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมถือเป็นภาคส่วนที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงที่สุด ซึ่งมีที่มาจากหลายสาเหตุปัจจัย แต่ปัจจัยที่มีความสำคัญ และพวกเราทุกคนสามารถร่วมกันแก้ไขได้ คือ ประเด็นของความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานที่จะปลูกฝังความรู้ความเข้าใจการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หรือSME ที่อาจจะยังให้ความสำคัญกับเรื่องของพลังงานไม่มากนัก เนื่องจากขาดความพร้อมของทรัพยากรด้านต่างๆ ทั้งด้านบุคลากร ข้อมูลความรู้ และด้านต้นทุนการดำเนินงาน ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมต้องเร่งสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานให้กับบุคลากรของตนเองอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการต้นทุนพลังงานที่อนาคตมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันจะช่วยสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับองค์กร และประเทศได้ และด้วยเหตุปัจจัยข้างต้นนี้เอง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงได้เดินหน้าสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์กลาง

การเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานไปยังบุคลากรของภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อเร่งสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยสื่อความรู้ที่ครอบคลุมระบบต่างๆ และสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ทำตามได้ด้วยตนเองง่ายๆ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ที่ กระทรวงพลังงาน ที่คาดหวังว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพื่อลดการใช้พลังงานลง 20 % ในปี พ.ศ.2573 ต่อไป

ด้าน นายณรงค์ บันฑิตกมล รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. กล่าวในฐานะประธานคณะทำงานโครงการจัดตั้ง “ศูนย์เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม” ว่า สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ในการจัดตั้งโครงการ "ศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม" โดยโครงการฯดังกล่าว มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างจิตสำนึก และเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคลากรของภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ผ่านศูนย์การเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ทั้ง 19 แห่ง แบ่งตามกลุ่มจังหวัด โดยได้จัดตั้งจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของแต่ละกลุ่มจังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา ชลบุรี อุดรธานี สกลนคร ขอนแก่น อุบลราชธานี นครราชสีมา เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก นครสวรรค์ และกรุงเทพฯ

“ในแต่ละศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม จะมีบุคลากรหลักคือเจ้าหน้าที่บริหาร และวิศวกร ที่จะคอยให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานแก่ภาคอุตสาหกรรม โดยความรู้ด้านพลังงานที่จะนำไปบริการ และเผยแพร่นั้น โครงการได้จัดทำ และพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้มีความเรียบง่าย เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ด้วยตนเอง ซึ่งโรงงานสามารถติดต่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้โดยตรงผ่านศูนย์ทั้ง 19 แห่งทั่วประเทศ หรือผ่านทาง สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2557 นี้ เป็นต้นไป และนอกจากการขอรับบริการข้อมูลจากศูนย์เผยแพร่ความรู้ฯ แล้วนั้น ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจยังสามารถรับข้อมูลความรู้ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ได้ อาทิ โทรทัศน์, วิทยุ, สื่อสิ่งพิมพ์, งานสัมมนา, อินเตอร์เน็ต (www.ienergycenter.net) รวมถึงร่วมกิจกรรมประหยัดพลังงานต่างๆ ของโครงการฯ เพื่อร่วมกันลดการใช้พลังงานให้กับองค์กร และประเทศ” นายณรงค์ กล่าว

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved