» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

คลาเรียนท์เปิดโรงงานสร้างใหม่ในอินโดนีเซียอย่างเต็มรูปแบบ
TNN : Technologymedia News 6/12/2014


เมืองมุทเทนซ์, 12 มิถุนายน 2557 – คลาเรียนท์ บริษัทผู้นำระดับโลกทางด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์พิเศษ เปิดโรงงานสร้างใหม่ เพิ่มศักยภาพในการผลิต และการให้บริการสำหรับลูกค้าในประเทศอินโดนีเซีย รวมทั้งประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (South East Asia and Pacific - SEA&P) หลังจากที่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการที่โรงงานผลิตที่ทังเกอรัง (Tangerang) ในวันนี้ ความสามารถทางการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีความทันสมัยจะช่วยรองรับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์แม่สี, ผลิตภัณฑ์แม่สีเม็ดพลาสติก, ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเอง, ส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลที่ใช้ในบ้านและงานอุตสาหกรรม

การลงทุนของหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์พิเศษเพื่องานอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภค (Business Units Industrial & Consumer Specialties), หน่วยธุรกิจแม่สีเม็ดพลาสติก (Masterbatches) และหน่วยธุรกิจแม่สี (Pigments) จะช่วยเน้นย้ำให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาของคลาเรียนท์ ที่มุ่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในระยะยาว ด้วยการยกระดับการให้บริการสำหรับลูกค้าในอินโดนีเซีย รวมทั้งประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ในการนี้ คลาเรียนท์ มีสำนักงานอยู่ที่อินโดนีเซียทั้งหมด 8 แห่ง พร้อมบุคลากรอีกกว่า 800 คน ซึ่งกระจายตัวปฏิบัติงานอยู่ที่โรงงานการผลิต 6 แห่ง และศูนย์ให้บริการทางเทคนิคอีก 3 แห่ง นอกจากนี้ คลาเรียนท์ ยังเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในประเทศอินโดนีเชียและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านแม่สี, พลาสติก, น้ำมันและก๊าซ, สารเร่งปฏิกิริยา (Catalysts) และการกลั่นน้ำมันเพื่อการบริโภค โดยในช่วงปี 2556 ที่ผ่านมา คลาเรียนท์ ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก สามารถสร้างยอดขายคิดเป็นในส่วนของภูมิภาคเอเชียได้มากถึง 30% และคิดเป็น 7% ของยอดขายทั่วโลก

การขยายศักยภาพการผลิตและการให้บริการของหน่วยการผลิตที่ทังเกอรังมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้:

- การเพิ่มกำลังการผลิตและห้องปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นเป็นสองเท่า เพื่อสนับสนุนงานบริการลูกค้า ในทั้งส่วนของผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเองและผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม โดยหน่วยการผลิตต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นนี้ก็ได้รับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพการผลิตเครื่องสำอาง ISO 22716 (ISO 22716 Cosmetics Good Manufacturing Practice (GMP) certification)

- ในส่วนของหน่วยการผลิตแห่งใหม่ของแม่สีเม็ดพลาสติก (masterbatches) ก็มีการเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้นเป็นสองเท่า โดยที่ยังสามารถเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นอีก การลงทุนในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และความพร้อมในการให้บริการของคลาเรียนท์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ภายในประเทศ ทั้งในเรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑ์และเครื่องอุปโภคบริโภค

- ในส่วนของหน่วยการผลิตผลิตภัณฑ์แม่สี ก็มีการเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้นเป็นสองเท่าเพื่อตอบสนองต่อตลาดที่มีความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์แม่สีคุณภาพสูง มีปริมาณอัตราสารอินทรีย์ที่ระเหยออกมาได้ต่ำ (VoC) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของสถาบันรับรองมาตรฐานต่าง ๆ เช่น Blue Angel และมาตรฐานสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอื่นที่คล้ายคลึงกัน

- หน่วยการผลิตที่ทังเกอรังได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน หรือ ISO 50001 Energy Management System ซึ่งช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับคลาเรียนท์ในเรื่องของการประหยัดพลังงานอย่างเป็นระบบรวมไปถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายฮาริออล์ฟ คอทมาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคลาเรียนท์ ได้อธิบายเพิ่มเติม โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของแผนกลยุทธ์การลงทุนในประเทศอินโดนีเซียระหว่างพิธีเปิดโรงงานนี้ว่า “คลาเรียนท์ มุ่งหวังที่จะเห็นอนาคตที่สดใสในธุรกิจในเอเชีย ซึ่งขณะนี้ มีศูนย์กลางอยู่ที่อินโดนีเซีย เพื่อสนับสนุนให้คลาเรียนท์มีการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก การลงทุนทั้งในส่วนของกำลังการผลิต, ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และงานบริการต่าง ๆ จะแสดงให้เห็นว่าคลาเรียนท์มีความเชื่อมั่นในศักยภาพ และการขยายตัวของตลาดในอินโดนีเซีย และยังเน้นย้ำในเรื่องของคำมั่นสัญญาของคลาเรียนท์ ที่จะรองรับและตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในและต่างประเทศ”

นอกจากนั้น คลาเรียนท์ อินโดนีเซีย ยังมีความกระตือรือร้น ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมประเภทต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อเน้นย้ำให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาของคลาเรียนท์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศชาติเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2555 และ 2556 ที่ผ่านมา คลาเรียนท์อินโดนีเซียประสบความสำเร็จในการจัดตั้ง “โครงการพัฒนาศักยภาพครู (Teacher Development Program)” ด้วยเหตุนี้ ทางบริษัทฯ จึงเกิดความคิดริเริ่มและมีความพยายามที่จะพัฒนาและสนับสนุนทางด้านการศึกษาของชุมชนให้ดียิ่งขึ้น โดยการจัดตั้งโครงการใหม่ที่มีชื่อว่า “โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาของคลาเรียนท์ (Clariant School Adoption)” ในส่วนของโครงการใหม่นี้ คลาเรียนท์ อินโดนีเซียได้เข้าร่วมกับมูลนิธิ Putera Sampoerna เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับชั้นเรียนพิเศษและทุนสำหรับฝึกอบรมแบบปฏิบัติงานจริง (On-the-Job Training) ให้กับผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ประจำอยู่ในโรงเรียนของรัฐในพื้นที่ชุมชนใกล้เคียง โดยมีระยะเวลาในการฝึกอบรมมากกว่า 6 เดือน โครงการใหม่นี้มีเป้าหมายที่จะให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพครูเพื่อที่จะได้สามารถให้การศึกษาแก่เด็ก ๆ ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved