» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

วสท.วิเคราะห์สาเหตุอาคารคอนโด 6 ชั้น คลอง 6 พังถล่ม
TNN : Technologymedia News 8/15/2014


วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดแถลงข่าว “ วิเคราะห์สาเหตุอาคารคอนโด 6 ชั้น คลอง 6 พังถล่ม ชูประเด็นมาตรการรัฐส่งเสริม ควบคู่จรรยาบรรณในการก่อสร้างตามมาตรฐานวิศวกรรม” แถลงข่าวโดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) รศ.เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท.

จากเหตุระทึกขวัญอาคาร ยูเพลสคอนโดมิเนียม ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พังถล่มราบลงมาขณะทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2557 เวลา 16.20 น. ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ และนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพ และเป็นเสาหลักด้านวิศวกรรมของประเทศ ได้ลงสำรวจพื้นที่พิบัติภัยอาคารคอนโดที่กำลังก่อสร้างพังถล่มลงมาในวันที่ 11-12 ส.ค. พร้อมกันนี้ทาง วสท. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างถูกต้องปลอดภัย และได้นำแบบแปลนก่อสร้างของโครงการนี้มาศึกษาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ตึกถล่มลงมา เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) กล่าวว่า อาคารยูเพลสคอนโดมิเนียม เป็นอาคารที่พักอาศัยสูง 6 ชั้น มีจำนวน 4 หลัง สร้างเสร็จแล้ว 2 หลัง โดยผู้รับเหมารายหนึ่ง ส่วนอาคาร 3 และ อาคาร 4 เป็นผู้รับเหมาอีกรายหนึ่ง อาคาร 4 ได้พังครืนถล่มลงมาเหลือแต่ช่องลิฟท์ ทำให้คนงานได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตหลายราย และยังมีคนงานติดอยู่ใต้อาคารอีกจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ทหาร รส.ปตอ.พัน 2 และหน่วยกู้ภัยกำลังดำเนินการช่วยเหลือ ภาพรวมของปัญหาสาเหตุของอาคารถล่มครั้งนี้ มี 3 ประเด็น ที่ต้องตรวจสอบทางวิชาการวิศวกรรมโดยละเอียด คือ

  1. แบบอาคาร การรับน้ำหนักบรรทุกและการกำหนดมิติของโครงสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม
  2. วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างมีคุณภาพ และมาตรฐานหรือไม่
  3. วิธีการก่อสร้าง ซึ่งต้องตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้าง การควบคุมงาน ต้องตรวจสอบว่ามีการเร่งก่อสร้างหรือไม่ โดยอาจพิจารณาได้จากรายงานการก่อสร้าง ในส่วนของการก่อสร้างติดตั้งแผงสำเร็จรูป หรือการก่อสร้างแผ่นพื้น Post-Tension ต้องพิจารณาให้มีความแข็งแรงของรอยต่อระหว่างแผ่นพื้นกับเสา โครงการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่ เจ้าของโครงการควรต้องมีวิศวกรที่ปรึกษา และผู้ควบคุมงานที่มีใบอนุญาตเพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานเหล่านั้นได้ใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการดูแลโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทั้งนี้ในประเทศไทย โดย วสท. ได้จัดทำมาตรฐานการออกแบบ และจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้างมานานแล้ว ในเรื่องที่เกิดขึ้นเจ้าของงานต้องมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานก่อสร้างที่มั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย และชุมชนสังคม หากวิศวกรท่านใดละเลยมาตรฐานเพียงเพื่อแลกกับประโยชน์ส่วนตน นอกจากจะทำลายศักดิ์ศรีของการเป็นอาชีพวิศวกรของตนแล้ว ยังสร้างปัญหาในสังคม และชื่อเสียงของประเทศชาติด้วย อีกไม่นานวิศวกรไทยจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว จึงขอให้เสริมสร้างความโปร่งใส และปฎิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพด้านวิศวกรรม และการก่อสร้าง ซึ่ง วสท. ได้มีเน้นเรื่องการทำงานในหน้าที่อย่างโปร่งใส ไม่คอร์รับชั่น และยึดหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพมาโดยตลอด

รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์ ไชยชนะ เลขาธิการ วสท. กล่าวถึงด้านกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างว่า “การก่อสร้างในประเทศไทยอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับปี พ.ศ 2522 มาตรา 8 (13) หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินงาน ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร” ขณะนี้ยังเป็นกฎกระทรวง ยังไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ผู้รับผิดชอบต้องผลักดันให้เป็นกฎหมายบังคับใช้โดยเร็ว อีกส่วนหนึ่งคือการดำเนินการก่อสร้างจะต้องจัดให้มีแผนความปลอดภัย และดำเนินการให้เป็นไปตามแผน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีหน้าที่เสริมสร้างยกระดับงานก่อสร้างของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ในการจัดทำมาตรฐาน และคู่มือเกี่ยวกับการก่อสร้างเพื่อใช้สำหรับประเทศไทย ทั้งนี้เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานจะต้องมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ ผู้ใดเป็นสาเหตุของความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินจากการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจะมีความผิดตามกฏหมาย วิศวกรจะได้รับการไต่สวนจากสภาวิศวกร ซึ่งผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หากก่อความเสียหายขึ้นจะถูกตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใบอนุญาต และเพิกถอนใบอนุญาต ตามลำดับความรุนแรงของความเสียหายที่เกิดขึ้น สำหรับคนงาน หรือประชาชนที่บาดเจ็บเสียชีวิต ทางภาครัฐควรจะดูแลตามสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม และการเยียวยาจากรัฐ

รองศาสตราจารย์ เอนก ศิริพานิชกร ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วสท. กล่าวว่า “จากการสำรวจโครงสร้างของอาคาร และตรวจสอบแบบแปลนแล้วพบว่ามีความเป็นไปได้ที่เสาอาคารมุมอาคารด้านหนึ่ง ซึ่งในอาคารที่สร้างเสร็จแล้วมีร่นขอบแผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงท้องเรียบเข้าภายในอาคาร เพื่อเมื่อติดตั้งแผงคอนกรีตสำเร็จรูปแล้วจะเติมเต็มตามขอบแผ่นพื้น ซึ่งการดำเนินการนี้อาจมีผลกระทบกับกำลังรับแรงเฉือนเจาะ (punching shear) ของแผ่นพื้น ประกอบกับเสามุมรับน้ำหนักบรรทุกน้อย แต่ต้องรับการบิด (torsion) ทั้งสองแกนของเสา ซึ่งประกอบกับการเทคอนกรีตบริเวณนั้น อาจดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่ำทำให้คอนกรีตสดอาจกองอยู่บริเวณนั้น ทั้งนี้กรณีที่มีนั่งร้านค้ำยันในการก่อสร้างแผ่นพื้นนั้นมีจำนวนไม่เพียงพอ ทำให้เสาต้นดังกล่าวมีการสูญเสียตำแหน่งอย่างมาก และพังทลายลง และน้ำหนักบรรทุกทั้งหมดที่เสาต้นนี้เคยรับจะส่งไปที่เสาข้างเคียง และมีการวิบัติอย่างต่อเนื่อง (progressive collapse) จนอาคารทั้งหลังวิบัติทั้งหมด (total collapse)

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved