» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

คปก.เร่งผลิตดุษฎีบัณฑิตคุณภาพเสริมทัพพัฒนาประเทศ
TNN : Technologymedia News 9/12/2014


คปก.จัดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 100 หวังกระตุ้นศิษย์เก่าและปัจจุบันให้สร้างความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในการร่วมกันผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน อีกทั้งสร้างค่านิยมในการผลิตบุคลากรแทนส่งคนไปเรียนนอก “ดร.สมเกียรติ” ทีดีอาร์ไอจี้ถึงเวลาปรับระบบวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและพร้อมต่อเงินลงทุนใหม่

ศ. นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการนโยบายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ คปก. ครั้งที่ 100 “จากดุษฎีบัณฑิต คปก. สู่อาจารย์ที่ปรึกษา คปก.” ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ซึ่งจัดโดย คปก. สกว. และคณะผู้ประสานงานโครงการการประสานและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อกลุ่มภารกิจวิจัยพื้นฐานและผลิตนักวิจัย เพื่อให้ผู้บริหารของ สกว. สถาบันอุดมศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความก้าวหน้าและความสำเร็จของการดำเนินงานของ คปก. อีกทั้งเป็นเวทีในการแสดงผลงานด้านการวิจัยของดุษฎีบัณฑิตที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาที่เป็นศิษย์ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย ตลอดจนใช้ประโยชน์จากความสำเร็จที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ คปก. ให้ดียิ่งขึ้นไปในอนาคต อีกทั้งช่วยสร้างบรรยากาศอันจะเป็นแรงกระตุ้นสำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันจากความสำเร็จอันเป็นรูปธรรม

ศ. นพ.วิจารณ์ กล่าวว่า คปก.เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการวิจัยและพัฒนาในหลายด้าน ปัจจุบันมีดุษฎีบัณฑิต เกิน 2,000 คน ผลงานตีพิมพ์มากกว่า 5,000 เรื่อง เป็นเครื่องชี้บ่งความสำเร็จและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของ คปก. ผลงานในครั้งนี้เป็นความสำเร็จของบุคลากรในฝ่าย คปก. 3 รุ่น ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยสำคัญคือ การสนับสนุนจากผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารระดับสูงของ คปก. ความร่วมมือและทำงานอย่างจริงจังของเจ้าหน้าที่ คปก. ที่ทุ่มเทให้กับองค์กรอันทำให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ปัจจัยที่เป็นหัวใจสำคัญคือ การออกแบบวิธีการทำงานของ คปก. และอยากย้ำว่าเรื่องการออกแบบให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมเงื่อนไขเพื่อปลุกวิญญาณความพร้อมของคนขึ้นมา ซึ่งผลงานที่ผ่านมานับเป็นคุณงามความดีของทั้ง คปก. และ สกว. ที่เปิดช่องให้มีความยืดหยุ่น ริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงานโดยไม่ยึดติดรูปแบบเดิม ๆ ที่ตายตัว นอกจากนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยต้องการวางรากฐานความเจริญให้กับประเทศและปฏิรูปในหลายด้าน มีเรื่องราวของความสำเร็จของประเทศที่ควรนำไปสร้างต่อไป หลายคนเชื่อว่าไทยยังไม่พร้อมที่จะผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพเทียบเท่าต่างชาติ แต่บัดนี้เรายืนยันได้ว่าเราสามารถทำได้ “คุณภาพการศึกษาไทยมีความเข้มแข็งที่สามารถทำประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้ บัดนี้เรามีความพร้อมสูงมากแต่กลับไม่ใช่ประเด็นที่สังคมให้ความสำคัญเพราะยังขาดงบประมาณ และยึดถือแนวทางเดิมที่ส่งคนไปเรียนต่างประเทศ ดังนั้นเราจึงต้องร่วมกันสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นด้วยตัวเองให้มากที่สุด และทำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป”

ขณะที่ ศ. ดร.อมเรศ ภูมิรัตนผู้อำนวยการ คปก. กล่าวว่าอยากให้โครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ตั้งเป้าจัดสรรทุนเพื่อผลิตอาจารย์ระดับปริญญาเอกจำนวน 16,000 คนในระยะเวลา 10 ปี ผ่านมติ ครม.ให้ได้ เพื่อ คปก. จะได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้ร่วมกัน โดย คปก.ตั้งเป้าว่าจะต้องมีความสามารถในการผลิตบัณฑิตปริญญาเอกให้ได้ปีละ 4,000 คน และผลิตผลงานตีพิมพ์ให้ได้ 500 เรื่องต่อปีเป็นอย่างน้อย

ด้าน ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวในการเสวนาหัวข้อ “ความสำคัญของงานวิจัยและทรัพยากรกำลังคนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย” ว่าการวิจัยเป็นการลงทุนไม่ใช่เป็นค่าใช้จ่าย การวิจัยในประเทศที่วัดการลงทุนในสัดส่วนของ GDP ไม่ว่าวัดด้วยเกณฑ์ใดก็เป็นการลงทุนในอัตราที่ต่ำทั้งสิ้น ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเพิ่มสัดส่วนการลงทุนวิจัยให้สูงขึ้น และเป็นการวิจัยประยุกต์เพื่อพัฒนาไม่ใช่เพื่อสร้างองค์ความรู้เพียงอย่างเดียว ดังนั้นจึงต้องออกแบบงานวิจัยตั้งแต่แรก เพราะการวิจัยมีความเสี่ยงตั้งแต่ต้น ความจริงเรามีผลงานตีพิมพ์ไม่น้อยแต่ที่น้อยมากคือผลผลิตที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา จึงต้องหันกลับมาคิดว่าเรามุ่งเน้นไปที่ผลงานตีพิมพ์มากเกินไปหรือไม่ รวมถึงจำเป็นต้องบูรณาการงานวิจัยเพิ่มมากขึ้นและนำไปใช้ได้จริงในวงกว้าง เช่น การวิจัยในสาขายางพารา หรือปุ๋ยสั่งตัดซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตแต่มีการขยายผลในวงจำกัด ควรใช้ความพยายามในการขยายผลให้มีการใช้ประโยชน์มากขึ้น

สิ่งที่จะทำให้เกิดการวิจัยและพัฒนาที่ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเรื่องของเงินคือ “คน” ซึ่งหมายถึงบุคลากรวิจัยที่ต้องมีมากเพียงพอ เพราะขณะนี้ยังกระจุกตัวอยู่ที่ภาครัฐและมหาวิทยาลัย จึงยากที่จะทำให้เกิดการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยได้แพร่หลาย ไม่มีกลไกในการหมุนเวียนถ่ายไปยังภาคเอกชนซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่แท้จริง จึงต้องเริ่มหมุนเวียนกำลังคนจากต้นน้ำ และเห็นบริบทของการใช้ประโยชน์จริงเพื่อสนองตอบความต้องการของประเทศ นอกเหนือจากการสร้างองค์ความรู้

“ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการการวิจัยเป็นอีกประเด็นสำคัญ เมื่อเทียบกับชาติอื่นยังห่างชั้นทำได้เพียง 60-70% ของประเทศที่ทำได้ดีที่สุด เพราะระบบวิจัยของไทยมีปัญหาคล้ายกับระบบการศึกษาที่เติมเงินเข้าไปมากเท่าไรก็ยังไม่ทำให้คุณภาพดีขึ้น นอกจากนี้ยังต้องมีกลไกเชื่อมโยงให้เกิดผลและมีความรับผิดชอบให้คนที่รับเงินมีจิตสำนึกในการสร้างผลงานที่เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ โครงการของ 6 ส 1 ว ยังห่างไกลจากคำว่าบูรณาการอย่างแท้จริง การจะทำให้พ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางต้องมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาแต่ต้องแก้ปัญหาให้ถูกจุด โดยเฉพาะบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวิจัย จึงอยากจุดประเด็นให้คิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำระบบวิจัยและพัฒนาให้มีความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ และพร้อมต่อเงินลงทุนใหม่”

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    นักวิจัยแนะสำรวจอาคารในกทม.ออกแบบตามมยผ. ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดในแอ่งดินอ่อนเพิ่มขึ้น รับมือแผ่นดินไหว 21/11/2562

    สภาสถาปนิก’19 ระดมทัพนวัตกรรมก่อสร้าง คาดมีผู้เข้าชมตลอดงาน 90,000 คน พร้อมเดินหน้ายกระดับวงการสถาปนิก -ธุรกิจก่อสร้าง 15/11/2562

    ราช กรุ๊ป เผยผลการดำเนินงาน 9 เดือน ปี’62 มีรายได้รวม 33,611 ล้านบาท ทุ่มทุนกว่า 2,000 ล้านบาท ซื้อหุ้นนวนครการไฟฟ้า เสริมความมั่นคงทางธุรกิจ 15/11/2562

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved