» Home » Magazine » News » Column » Article » Knowledge » Law » About us

สมอ. สนองนโยบายรัฐมอบใบอนุญาตฯ มอก. ให้ SMEs แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง
TNN : Technologymedia News 7/31/2017


สมอ. จัดพิธีมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แก่ผู้ประกอบการ SMEs แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง หลังให้การส่งเสริมและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนนโยบายรัฐบาลแก้ปัญหาวิกฤตราคายางพาราอย่างยั่งยืน

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรม ขานรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาวิกฤตราคายางพาราอย่างยั่งยืน โดยให้การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางอย่างครบวงจร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาง เพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมยางของประเทศ เพิ่มมูลค่ายางธรรมชาติโดยการแปรรูป นำยางธรรมชาติมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้มากขึ้น เพิ่มปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ และเร่งขยายตลาดการส่งออก

นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สมอ. ได้เร่งรัดดำเนินการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราและประกาศใช้แล้วจำนวน 155 มาตรฐาน ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางมากกว่า 95% ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เป็นมาตรฐานบังคับ 3 มาตรฐาน และมาตรฐานทั่วไป 152 มาตรฐาน นอกจากนี้ ยังได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัยยางของประเทศในการผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางที่กำหนดขึ้นจากการวิจัยในประเทศประกาศเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ (มาตรฐาน ISO) หลายมาตรฐาน และยังได้ปรับมาตรฐานสาขาผลิตภัณฑ์ยางให้สอดคล้องกันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 56 มาตรฐาน

ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการ สมอ. ได้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเตรียมความพร้อมของโรงงานในการยื่นคำขอ มอก. ณ สถานประกอบการ ขณะนี้มีผู้ประกอบการยื่นขอการรับรอง มอก. แล้ว 4 ราย อยู่ระหว่างรอผลทดสอบ และได้รับการรับรอง มอก. แล้ว 1 ราย นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางยื่นขอ มอก. โดยเฉพาะมาตรฐานใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้มีการนำยางพารามาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างแพร่หลาย ซึ่งจะส่งผลให้น้ำยางพาราที่เกษตรกรผลิตขึ้นมีการซื้อขายทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และสร้างมูลค่าราคายางในประเทศ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามมาตรฐาน และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราให้มากยิ่งขึ้น โดย สมอ. ได้เตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้แล้ว 5 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันยานยนต์ ศูนย์วิจัยยาง มหาวิทยาลัย มหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดพิธีมอบใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) แก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางในวันนี้ เพื่อเป็นการยกย่องในความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ประกอบการและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางของไทยที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์จนได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตฯ จำนวน 3 ราย ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแผ่นยางปูพื้น มอก.2377-2559 บริษัท เนเชอรัล เลเท็กซ์ แมทเทรส อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เลเท็กซ์ ซิสเท็มส์ จำกัด ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำที่นอน มอก.2747-2559 และฟองน้ำลาเท็กซ์สำหรับทำหมอน มอก.2741-2559

“สมอ. ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยางตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งภาคอุตสาหกรรมมีส่วนสําคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาวิกฤตราคายางพาราอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้มีการนำยางธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ และพัฒนาคุณภาพสินค้ายางพาราให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลแล้ว คนในประเทศก็จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอีกด้วย” เลขาธิการ สมอ. กล่าว

  Back |   Top


   ข่าวใหม่

    กฟภ. จัดงาน “Thailand Lighting Fair 2019” ชูนวัตกรรม PEA IHAPM และ PEA Solar Hero พลิกองค์กรสู่ Digital Utility 9/10/2562

    บีโอไอพร้อมผลักดันผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยสู่อุตสาหกรรมระบบราง 26/9/2562

    MRA 2019 งานแสดงเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม  26/9/2562

    ปักหมุดต้องห้ามพลาด ‘แพ็ค พริ้นท์อินเตอร์เนชั่นแนล 2019’  17/9/2562

    อุตฯ – คมนาคม ผนึกกำลังเสริมแกร่งภาคการผลิตไทย เตรียมดึงโมเดลโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตญี่ปุ่น ตั้งเป้าดันแบรนด์อิมเมจ “เมดอินไทยแลนด์” เทียบชั้น “เมดอินเจแปน” 13/9/2562

    สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ชี้ อุตฯ ลวด - ท่อ ปี 63 โตแตะ 17.4 ล้านตัน 11/9/2562

    เดลต้านำเสนอดาต้าเซ็นเตอร์ยุค IoT ภายในงาน Data Center Solution Day 2019 Thailand 9/9/2562

    ครม.เศรษฐกิจ คลอดแพคเกจ 7 ด้าน เร่งรัดการลงทุน 9/9/2562

  more...          Magazine | Engineeringtoday . Construction & Property . ไฟฟ้าและอุตสาหกรรม . อินทาเนีย . Green network . บรรจุภัณฑ์ไทย . Mining Magazine .
Directory | ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้าง-วัสดุ . YellowGreen Pages Thailand .
Article | In Trend . WorldWatch . เวทีประลองความคิด . ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง . สู่ศตวรรษใหม่ . รายงานพิเศษ . บทความพิเศษ . FW-mail
Column | Travel . สกู๊ปพิเศษ . เยี่ยมชมโครงการ/โรงงาน . แฟ้มบุคคล . เทคโนโลยี . พลังงานสิ่งแวดล้อม . สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย . รอบรู้เรื่องไอที
Knowledge | องค์กรวิศวกรรม&อุตสาหกรรม . โครงการสนับสนุนอุตสาหกรรม . บริการอุตสาหกรรม . มาตรฐานอุตสาหกรรม . ศัพท์ช่าง
Law | วิศวกรรม . อุตสาหกรรม . พลังงาน . ทรัพย์สินทางปัญญา


471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 Tel. 0-2354-5333, 0-2644-6649 Fax. 0-2640-4260
Copyright ©TECHNOLOGY MEDIA CO.,LTD All right reserved